ทัวร์สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน BN003

 

จองที่นั่งเลย

วันที่ 12–16 ธันวาคม 2564 ราคา 16,500 บาท

#ทัวร์ VIP  รถตู้นั่งคันละ 6 ท่าน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก

วันแรก
06.30น. สนามบินดอนเมืองสายการบินแอร์เอเชีย Air Asia
08.10น. เดินทางสู่พิษณุโลก เที่ยวบิน FD3308
09.10น. เดินทางถึงพิษณุโลก ไปชมสวนบัววิคตอเรีย ยืนบนใบบัวได้ (ค่ายืนไม่รวมในราคาทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เช็คอินโรงแรมที่พัก ถนนคนเดินตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ ชม ชิม และ ช้อปปิ้ชมพระอาทิตย์ตกดินริมตระพังวัด
เย็น บริการอาหารเย็น

      

วันที่สอง
เช้าตรู่ ตลาดสดวัดตระพังทอง ตักบาตรที่วัดตระพังทอง ไหว้พระและชมวัดตระพังทอง ตำนานพระร่วงและขอมดำดิน บริการอาหารเช้า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมืองโบราณชมสถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงคุณค่า ชมลวดลายแกะสลักผนังวัดที่คนยุคปัจจุบันได้ลอกลายมาทำเป็นลายเครื่องประดับ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย ชมบ้านเก่าพระยาพิชัยดาบหัก ชมบ้านเรือนไทยอนุสาวรีย์และพิพิธภัฑณ์ พระธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
เย็น บริการอาหารเย็น

     

วันที่สาม
เช้า บริการอาหารเช้า พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย จังหวัดแพร่ พระธาตุช่อแฮ ตลาดโต้รุ่งกำแพงเมืองแพร่
เย็น บริการอาหารเย็น

     

วันที่สี่
เช้า บริการอาหารเช้า คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี วัดจอมสวรรค์ หลวงพ่อสาน พระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทอง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย ตลาดบ้านทุ่งโฮ้ง ผ้าม่อฮ่อม ถ้ำผานางคอย น่าน
เย็น บริการอาหารเย็น

       

วันที่ห้า
เช้า บริการอาหารเช้า อิสระท่านชิล ๆ อากาศที่ดีช่วงฤดูหนาวของจังหวัดน่าน เฮือนฮังต่อ เลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟสด สนามบินจังหวัดน่าน
13.25น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3555
14.30น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 4 คืน อาหาร ค่าเข้าสถานที่ รถตู้ มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรม ค่ามินิบาร์ ค่าภาษี ค่าทิปไกด์ คนขับ 400 บาท

  

เอกสารในการเดินทาง 
 -สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-บัตรประชาชนตัวจริง ณ วันเดินทาง
-ผลแสดงการฉีดวัคซีนตามที่แต่ละจังหวัดร้องขอให้แสดง ซิโนแวค 2 เข็ม , ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม , แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มหลังฉีดอย่างน้อย 14 วัน
-ผลRT-PCR หรือ ผล ATK รับรองจากโรงพยาบาล  ตามที่จังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดร้องขอ
เงื่อนไขการจอง   
ชำระมัดจำ 8,000 บาท หรือ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน หลังทำการจองเมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน  มายังทางหน้าเวปไซด์ ไลน์ @beehappytravel หรือส่งทาง email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่า  การจองสมบูรณ์
หากท่านสนใจจองทัวร์ช่องทางติดต่อ
เวปไซด์    www.beehappytravel.net  
Email th_beehappytravel@hotmail.com

@beehappytravel

บีแฮปปี้ทราเวล
เที่ยวสนุก#บีแฮปปี้ทราเวล Channel

ผึ้งดาว 081 – 9100921

ผึ้งติ๊ก  092 – 4269141

 ผึ้งโอ 082– 7052673
Visitors: 57,068