ทัวร์ภูลังกา กว๊านพะเยา BN002

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก

วันแรก
05.30น. ท่าอากาศยานดอนเมืองสายการบิน AIR ASIA
06.55น. เดินทางสู่เชียงรายเที่ยวบิน FD3119
08.30น. ถึงเชียงราย สิงห์ปาร์ค (รวมรถราง) วิวไร่ชา ดอกไม้ที่ปลูกตามฤดู
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย ดอยช้าง จุดชมวิวเขื่อนแม่สรวย กาแฟดอยช้างกับอากาศสบาย ๆ
เย็น บริการอาหารเย็น พักที่...ดอยช้าง
วันที่สอง
เช้า บริการ เก็บอากาศสดชื่นสบาย ๆ บนดอยช้าง พะเยา พระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย นั่งรถรางชมเมืองพะเยา (กรณีรถรางเปิดวิ่ง) อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา นั่งเรือนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำวัดติโลกอาราม
เย็น บริการอาหารเย็น พักที่พะเยา
วันที่สาม
เช้า บริการอาหารเช้า กาดแม่ต๋ำ เชียงคำ วัดนันตาราม ศูนย์ผ้าทอไทลื้อ เฮือนแม่แสงดา
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย  วัดพระนั่งดิน ภูลังกา
วันที่สี่
เช้า ตื่นเช้าจิบกาแฟหอม ๆ ชมสายหมอกสวย ณ ที่พักแบบชิล ๆ พักผ่อนสบาย ๆ ที่ภูลังกา บริการอาหารเช้า น้ำตกภูซางน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง เชียงราย
16.00น. แวะซื้อของฝาก สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
18.25น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน FD3210
19.45น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 3 คืน อาหาร ค่าเข้าสถานที่ รถตู้ มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรม ค่ามินิบาร์ ค่าภาษี ค่าทิปไกด์ คนขับ 400 บาท

 

เอกสารในการเดินทาง
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-บัตรประชาชนตัวจริง ณ วันเดินทาง
-ผลแสดงการฉีดวัคซีนตามที่แต่ละจังหวัดร้องขอให้แสดง ซิโนแวค 2 เข็ม , ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม , แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มหลังฉีดอย่างน้อย 14 วัน
-ผล RT-PCR หรือผล ATK จากโรงพยาบาล ตามที่จังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดร้องขอ
เงื่อนไขการจอง
ชำระมัดจำ 8,000 บาท หรือ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน หลังทำการจอง เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินมายังหน้าเวปไซด์ ไลน์ @beehappytravel หรือ  email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

หากท่านสนใจจองทัวร์ช่องทางติดต่อ

 

เวปไซด์  www.beehappytravel.net  
Email th_beehappytravel@hotmail.com
 @beehappytravel
บีแฮปปี้ทราเวล
ผึ้งหรรษาพาเที่ยว BHT

ผึ้งดาว  081 – 9100921

ผึ้งติ๊ก  092 – 4269141

ผึ้งโอ  082– 7052673
ภาพแหล่งท่องเที่ยว ⇓
Visitors: 38,421