ทัวร์ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา BN001

อำเภอกัลยาณิวัฒนา  อาจเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูของใครหลายคน  แต่ใครจะรู้บ้างว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่หลุดหายไปในหลุมแห่งเวลา ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวินาที แต่ทว่าป่าสนบนยอดดอยแห่งนี้กลับยังคงรักษาไว้ซึ่งความอ่อนโยนของธรรมชาติ ผู้คน วิถีชีวิตท้องถิ่น สองข้างทางยังเต็มไปด้วยทุ่งนา ป่าไม้ ไม่มีตึกใหญ่หรือบ้านหลังโตมาบดบัง  ถนนหนทางยังมีที่ให้แวะลงไปถ่ายรูปสวย ๆ อากาศที่แสนสบายทั้งปี เน้นทั้งปีจริง ๆ ต่อให้พื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่อากาศจะร้อนอบอ้าวแค่ไหน แต่ไม่ใช่ที่กัลยาณิวัฒนา ป่าสน ต้นเมเปิ้ล พืชผักเมืองหนาว หรือแม้กระทั่งซากุระเมืองไทย **ดอกนางพญาเสือโคร่ง** และต้นไม้อื่นอีกหลากสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ยังคงผลัดกันเบ่งบานอวดโฉมในฤดูกาลของตัวมันเองอย่างมั่นคง  ชาวกะเหรี่ยง **ปกาเกอะญอ** เป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่และดูแลผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้มานาน สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ  พิธีกรรม  ยังมีให้คนเดินทางมาจากแดนไกลได้สัมผัสและยังสามารถนำไปเป็นเรื่องเล่าประทับใจสู่คนในเมือง การเดินทางมาเที่ยวบนดอยสูงที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจึงเป็นเส้นทางที่ทีมผึ้งงานมีความยินดีที่จะแนะนำให้ท่านวางไว้ในแผนการเดินทางครั้งถัดไป
จองที่นั่งได้เลย
วันที่ 25-28  กุมภาพันธ์  2565  ราคา 12,900  บาท

ายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก
วันแรก
06.00น.  สนามบินดอนเมืองสายการบินนกแอร์ NOK AIR
07.15น.  เดินทางสู่เชียงใหม่เที่ยวบินDD001
08.20น.  ถึงเชียงใหม่ไป เช้าบริการขนมปังและน้ำดื่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา  ผาเหยียบเมฆา
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   วัดจันทร์ “วิหารแว่นตาดำ” พระธาตุโฆ่ว์โพหลู่  ช้อปปิ้งของฝากจากชาวปกาเกอะญอ ออป.วัดจันทร์
เย็น  บริการอาหารเย็น พักที่ ออป.วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

    ิิ 

วันที่สอง
เช้า บริการอาหารเช้า อ่างเก็บน้ำ เก็บภาพสะพาน ออป.วัดจันทร์  น้ำพุร้อนเหมืองแร่  ปาย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย สะพานประวัติศาสตร์ปาย  อำเภอเชียงดาว
เย็น บริการอาหารเย็น พักที่เชียงดาว 

     

วันที่สาม
เช้า  บริการอาหารเช้า ฮิโนกิแลนด์ แต่งชุดกิโมโน (รวมในราคาทัวร์) ปราสาททองและสวนญี่ปุ่น
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง
บ่าย  อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก บ่อน้ำพุร้อนฝาง สวนโกหลักอินทผาลัม เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
เย็น  บริการอาหารเย็น พักที่เมืองเชียงใหม่

      

วันที่สี่
เช้า บริการอาหารเช้า สวนดอกไม้ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสวนดอกไม้ที่พร้อมเข้าชมเท่านั้น ณ วันเดินทาง)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งของฝาก อาทิ ไส้อั่ว แหนม ขนม ก่อนกลับกรุงเทพฯ
18.10น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่DD009
19.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

     

ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 3 คืน อาหาร ค่าเข้าสถานที่ รถตู้ มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรม ค่ามินิบาร์ ค่าภาษี ค่าทิปไกด์ คนขับ 400 บาท

 

 

 
เอกสารในการเดินทาง
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-บัตรประชาชนตัวจริง ณ วันเดินทาง
-ผลแสดงการฉีดวัคซีนตามที่แต่ละจังหวัดร้องขอให้แสดง ซิโนแวค 2 เข็ม , ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม , แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มหลังฉีดอย่างน้อย 14 วัน
-ผล RT-PCR หรือผล ATK จากโรงพยาบาล ตามที่จังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดร้องขอ
เงื่อนไขการจอง
ชำระมัดจำ 8,000 บาท หรือ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังทำการจอง เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังทางหน้าเวปไซด์ ทางไลน์ @beehappytravel หรือส่งทางอีเมล th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
หากท่านสนใจจองทัวร์ช่องทางติดต่อ
เวปไซด์ www.beehappytravel.net  
Email th_beehappytravel@hotmail.com
   @beehappytravel
 บีแฮปปี้ทราเวล
เที่ยวสนุก#บีแฮปปี้ทราเวล Channel 

ผึ้งดาว  081 – 9100921

ผึ้งติ๊ก   092 – 4269141

ผึ้งโอ   082– 7052673
Visitors: 48,483