ReadyPlanet.com
dot
dot
ฺBee Happy Travel Family
dot
bulletจิ่วจ้ายโกว หวงหลง
bulletพม่า
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
ย่างกุ้ง  หงสาวดี   อินทร์แขวน   นมัสการ  3  ใน  5  มหาบูชา  ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของพม่า  ได้แก่...
- นมัสการ "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" ณ กรุงย่างกุ้ง ( 1 ใน  5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- นมัสการ "เจดีย์ชเวมอดอว์  ณ  เมืองหงสาวดี  (1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- นมัสการ  "พระธาตุอินทร์แขวน"  ณ  รัฐมอญ  (1 ใน 5  มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- สักการะ "พระเกศาธาตุ" ณ  เจดีย์โบตาทาวน์  
- ขอพรได้ดั่งใจ...สมใจปรารถนา กับ  "เทพทันใจ" และ "เทพกระซิบ" 
- เมนูพิเศษ!!  กุ้งแม่น้ำย่าง  เป็ดปักกิ่ง   สลัดกุ้งมังกร
- ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึกที่ตลาดสก๊อต
 
 
วันที่แรก :     กรุงเทพฯ -  ย่างกุ้ง -  พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ชเวดากอง          บริการอาหารเที่ยง  เย็น                     
08.00น. คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า  4 - 6   เคาน์เตอร์N01 - N04 สายการบิน Myanmar Airways (8M) พบเจ้าหน้าที่บีแฮปปี้ทราเวลให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วที่นั่ง และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.40น. เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง  โดย เที่ยวบินที่  8M336   บริการอาหารว่างบนเครื่อง
11.25น. เดินทางถึงสนามบิน  เม็งกะลาดง  กรุงย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนม่า  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่พม่า  ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง...กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกนัดหมายของไกด์ท้องถิ่น)  
เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   หลังอาหารนำท่านไปสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่ามีความยาวถึง  70 เมตรแต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวที่เมืองหงสาวดี  มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้นและยังมีพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา  มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป  และนำเดินทางไปนมัสการเจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งคำว่า "โบตะทาวน์" แปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นาย  ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศาธาตุไว้  1  เส้น  ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่น ๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบ ๆ เจดีย์คือพระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนักส่วนด้านซ้ายมื้อของพระเจดีย์จะเป็นรูปปั้นนัตโบโบยี หรือเทพทันใจซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปราถนาทันใจ และยังมีเทพกระซิบ ที่อยู่อีกอาคารฝั่งตรงข้ามเป็นที่นิยมไปเคารพและกระซิบขอสิ่งที่ต้องการของทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยว  นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูกเช่น ไม้แกะสลักพระพุทธรูปไม้แกะสลัก  แป้งทานาคา  ผ้าปักพื้นเมือง  เครื่องเงิน ไข่มุกและหยกพม่า  จากนั้นนำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย และเป็น 1 ใน  5  มหาบูชาศักดิ์สิทธิ์ของพม่า  เป็นเจดีย์หุ้มด้วยทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าใจกลางกรุงย่างกุ้ง  ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน   8   เส้น  มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร  544  เม็ด   ทับทิม  นิล  และบุษราคัม อีก 2317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100  กิโ่ลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดไว้รอบองค์เจดีย์ อิสระท่านนั่งสมาธิ  ไหว้พระประจำวันเกิด เก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควร
เย็น           บริการอาหารเย็น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TAW  WIN  GARDEN  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง  ย่างกุ้ง -  หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน     (บริการอาหารเช้า , เที่ยง  , เย็น) 
เช้า           บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี หรือพะโค หงสาวดีอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ  80  กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพม่ามาก่อน  ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ เขตหงสาวดีเป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้จะยึดครองได้ใน พ.ศ. 2082  เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นำท่านนมัสการเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1467 พระเจดีย์ก่อเป็นแกนทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางมีพระพุทธรูปประทับนั่งสูง  30  เมตร  ประดิษฐานอยู่สี่ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม(หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับอดีตพระพุทธเจ้าอีก  3  องค์  อันได้แก่พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุสันธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสะปะ ( หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่งพระพุทธรูปกัสสะปะนั้นชำรุดผุพังมากเนื่องจากแผ่นดินไหวในปี  1930  และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี 2019 และมีอีกตำนานหนึ่งว่า เจดีย์ไจ๊ปุ่นสร้างโดยสี่สาวพี่น้อง  ที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา  สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง สาบานตนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องคนสุดท้องได้ผิดคำสัญญาจึงเกิดอาเพศ  ฟ้าผ่าองค์พระพุทธรูปตัวแทนองค์น้องพังทลายลงมา แม้มีการซ่อมแซมบูรณะ แจ่ก็ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์  ได้เวลาสมควรนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ องค์พระธาตุมุเตา  โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี  บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า  จากนั้นนำท่านพระราชวังบุเรงนอง   
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง  เมนูกุ้งแม่น้ำย่าง  
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่คิมปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) พระธาตุอินแขวน  ระหว่างทางผ่านชมแม่น้ำสะโตง เดินทางถึงพระธาตุอินแขวน  พระธาตุอินแขวนนี้เป็น  1  ใน  5  มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินแขวน)  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล  1,200  เมตร  ท่านสามารถนั่งสมาธิ  ไหว้พระในยามค่ำคืนได้อย่างสงบ  
เย็น       บริการอาหารเย็น    
 
วันที่สาม   พระธาตุอินแขวน - หงสาวดี -  พระนอนชเวตาเลียว- ย่างกุ้ง -  กรุงเทพฯ บริการอาหารเช้า , เที่ยง
เช้า        บริการอาหาร  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร ออกเดินทางกรุงหงสาวดี  ตามเส้นทางเดิมและตลอดสองข้างทาง จะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามยามเช้า  วิถีการดำรงชีวิตของชาวพม่า เมื่อถึงหงสาวดี นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว   60  เมตร  สูง  17  เมตร  สร้างโดยพระเจ้า มิก ทิปปะ  ในปี พ.ศ. 1537  ในสมัยมอญเรืองอำนาจ  อิสระท่านนมัสการขอพร  และช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกบริเวณวัด  จนได้เวลาสมควร
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง  เมนูกุ้งแม่น้ำย่าง
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง เดินทางสู่สนามบินเม็งกะลาดง
16.30น  ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  8M331
18.15น.   เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
 
หมายเหตุ:  โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างเดินทาง เพื่อความเหมาะสมกับเวลาโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่!     12,900   บาท
พักเดี่ยว        3,500   บาท
ราคาเด็ก  2 - 8  ปี   โปรดสอบถาม
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  จำนวน  2    คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ายานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. หัวหน้าทัวร์
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าภาษีสนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์   วันละ  150  บาท / ลูกค้า  1  ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  8,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  21  วัน
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
- หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้ายการสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net   
Line ID: kanlayadao   
Facebook  :   beehappy  beehappytravel

 

 

 
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : ดาลัท มุยเน่ โฮจิมินห์ (4วัน / 3คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
มัณฑะเลย์ - พุกาม
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล - แคชเมียร์
ทัวร์ภูฏาน
มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์
บาหลี บุโรพุทโธCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao
Line@: @beehappytravel