ReadyPlanet.com
dot
dot
ฺBee Happy Travel Family
dot
bulletจิ่วจ้ายโกว หวงหลง
bulletพม่า
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
พระราชวังไดนอย  วัดเทียนมู่  เมืองโบราณฮอยอัน   บาร์นาฮิลแฟนตาซีปาร์ค   กระเช้าขึ้นบาร์นาฮิล นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดลิงอึ๊ง  ลงเรือมังกรแม่น้ำหอม  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน   พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม    ช๊อปปิ้งของฝากราคาถูกเมืองฮอยอัน     ตลาดดงบา
พิเศษ!!!    -  เข้าชมพระราชวัง  
              
                -   ลงเรือมังกรแม่น้ำหอม + ดนตรีเวียดนามพื้นเมือง
                -  บินตรงโดยแอร์เอเชีย
                -  พักโรงแรมระดับ  4  ดาว
                -  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด และสูงที่สุดโดยไม่มีจุดแวะจากการรับรองโดย
                   Guinness World Records
                -  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดลิงอึ๊ง-บ๊ายบุต
                -  ไม่บังคับเข้าร้านช๊อปปิ้งสไตล์จีนที่ระบาดมาเวียดนามเช่น ร้านชา  ร้านยา  ร้านเยื่อไผ่                
วันที่เดินทาง                                              ราคา   15,900   บาท
วันแรก กรุงเทพฯ  -  ดานัง  - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน   -  เมืองโบราณฮอยอัน             (L , D)
07.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ชั้น 3 จุดนัดพบประตู 1     เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร หมวก  ขนมและน้ำดื่ม จากนั้นนำท่านเช็คอินที่นั่งโดยสาร และ โหลดกระเป๋าสัมภาระ
09.50น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  โดยเที่ยวบินที่ FD636   ระบุที่นั่ง
11.30น. ถึงสนามบินดานัง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ
เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง
บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน  Hoi An   ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม  เป็นเมืองโบราณอายุกว่าพันปี  ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขนาดที่ว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจามปา (ร่วมสมัยกับทวารวดี)  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม  เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก  เพราะตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทูโบน  เล่ากันว่าเมื่อกว่าพันปีที่แล้ว ฮอยอันมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาติดต่อค้าขายมากมาย  ผู้คนเหล่านั้นมาสร้างความเจริญให้ฮอยอัน ปรากฏหลักฐานเป็นงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งดูแล้วผสมปนเปในหลาย ๆ วัฒนธรรมจะว่าอินเดียก็ไม่ใช่  จีนก็ไม่เชิง หรือตะวันตกก็ยังไม่เหมือน  งานสถาปัตยกรรมดังกล่าวเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลงใหล และทั้งหมดยังคงมีลมหายใจคือยังมีผู้คนอยู่อาศัย ยกเว้นเพียงพระราชวังเท่านั้นที่กลายเป็นอดีตไปแล้ว จากเหตุผลข้อนี้เมื่อสิบปีที่แล้ว UNESCO  จึงได้ยกฐานะฮอยอันขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ซึ่งกินอาณาบริเวณทั้งตัวเมือง   ส่งผลให้ฮอยอันเป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้  อิสระท่านเก็บภาพประทับในในเมืองฮอยอัน  ระหว่างทางไปฮอยอันนำท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ชมผลิตภัณฑ์จากการแกะสลักหินหรือท่านจะซื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้  อิสระท่านเดินเล่นบนถนนคนเดินเมืองโบราณฮอยอัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ  3  ดาว
วันที่สอง  กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค –  เว้  -  ลงเรือแม่น้ำหอม  ฟังดนตรีพื้นเมือง  (B,L,D)
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่เขา นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสความสวยงามท่ามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูง  หุบเขาสีเขียวเหนือพื้นดินซึ่งเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก  กระเช้าที่ Ba Na Hills  แห่งนี้ได้ Guinness World Records  สองอย่างคือ  กระเช้าที่ยาวที่สุด(5,042 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และ กระเช้าที่สูงที่สุดที่ 
(1,291 เมตร)โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน  บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง  ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม และได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา  สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกบนบานาฮิลล์  หรือชมสวนสนุก เล่นเกมส์ ชมหนังสี่มิติ  และเครื่องเล่นอื่น ๆ จนได้เวลาสมควร 
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง 
บ่าย    นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเว้   “ เว้”   เป็นเมืองหลักของจังหวัด “เถื่อ  เทียน  เว้” (Thua  Thien-Hue) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ  มีแม่น้ำหอม หรือ ซงเฮือง Song Huong – Perfume River ไหลผ่านกลางเมืองเป็นดังเส้นเลือดหลักของชาวเว้  เดิมทีเว้เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ไกลใจกลางประเทศ  ก่อนที่จะเติบโตพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองหลวง  ก่อตั้งโดย “ราชวงศ์เหงียน “ (คนไทยมักออกเสียงเป็นเหงียน ,เหวียน  บางทีก็ออกเสียงเป็นเหงวียน)  หลังจากอาณาจักรจามปาล่มสลายลง  โดยมีองค์ปฐมกษัตริย์หรือจักรพรรดิองค์แรกคือ “เหวียนฮวาง” หรือ ที่คนไทยรู้จักกันดีในนามองค์เชียงสือ ที่ได้เคยลี้ภัยกบฏมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1 ของไทยจากนั้นองค์เชียงสือได้กลับคืนถิ่นฐานไปปราบกบฏรวบรวมดินแดนเหนือ ใต้ เข้าเป็นหนึ่งเดียว และเรียกชื่อใหม่ว่า “เวียดนาม” พร้อมสถาปนาตนเองเป็น “จักรพรรดิยาลอง” ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน  โดยตั้งเมืองเว้เป็นเมืองหลวง
เย็น   บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่าน  ลงเรือมังกรแม่น้ำหอม  พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองแห่งเวียดนาม   แม่น้ำหอมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ซงเฮือง  Song Huang   ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำ  ซึ่งว่ากันว่าในอดีตบริเวณแถบนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  ต้นไม้ ดอกไม้ป่ามีเยอะ  เมื่อดอกไม้ร่วงหล่นลงน้ำหรือลมได้พัดพาเอากลิ่นดอกไม้มา  จึงทำให้คนที่มาล่องแม่น้ำนี้ได้กลิ่นหอมชื่นใจ   ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำหอม  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   MUONGTHANH   HUE   HOTEL   ระดับ   4   ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม พระราชวังโบราณไดนอย  - วัดเทียนมู่   –   ดานัง  –  วัดลิงอึ้ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม     (B,L,D)
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังโบราณไดนอย  (Dai Noi)  (พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงค์เหงียน)   พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348  ในสมัยจักรพรรดิยาลอง พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเว้  เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของชาวจีน  ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศเวียดนามกำลังบูรณะซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นเหมือนในสมัยก่อน  ชมป้อมประตูทางเข้าพระราชวังที่สวยงาม  ชมป้อมเสาธงขนาดใหญ่  ชมท้องพระโรงของกษัตริย์ที่ไว้สำหรับออกว่าความแก่ประชาชน เป็นต้น  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปชม วัดเทียนมู่   วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายเชน  ชมเจดีย์เทียนมู่   ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน  7  ชั้น แต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า  ซึ่งตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม  วัดนี้มีความสำคัญในช่วงยุคหลังของเวียดนามเนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ ไปประท้วงการฉ้อราษฏร์บังหลวงของรัฐบาลไซ่ง่อน  ด้วยการขับรถออสตินจากเมืองเว้ไปที่กรุงไซ่ง่อนเพื่อเผาตนเอง  
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง
บ่าย      นำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดดงบา อิสระท่านซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ กาแฟ สินค้าหัตกรรม กระเป๋า ทีปิดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง และนำชม วัดลิงอึ๊ง-บ๊ายบุต  อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอึ๊ง (Linh Ung) ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการ ส่วนคำว่า บ๊ายบุตนั้น บ๊ายคือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเลหากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย  วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูงเกือบ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมพื้นที่20เฮกต้า ด้านหลังคือภูเขาด้านหน้าหันออกสู่ทะเลตะวันออก จากจุดนี้ท่านสามารถกวาดสายตามองไปด้านล่างชมความสวยงามของนครดานัง สำหรับประวัติความเป็นมาของวัด พระมหาเถระ ทิกเถียนเหงวียน เจ้าอาวาสวัดเล่าว่า ในสมัยกษัตริย์มิงหมาง ชาวประมงที่นี่ได้ค้นพบ
องค์เจ้าแม่กวนอิมบนหาดทรายจึงตั้งศาลบูชา นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในละเเวกนี้ได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ ฝนฟ้าคลื่นลมสงบไม่รุนแรงช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจในการทำงาน แต่ในช่วงสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกา ศาลเจ้าแม่กวนอิมนี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงจนถึงปี ค.ศ.2004 พระมหาเถระทิก เถียน เหงวียนได้เปิดการรณรงค์เรียกร้องให้พุทธศาสนิกชนร่วมสมทบก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่และใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี  วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต ได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และนิมิตหมายแห่งการพัฒนาของพุทธศาสนาเวียดนามในศตวรรษที่21  เมื่อมาเที่ยววัดลิงอึ๊ง บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนได้นำพาทุกคนเข้าสู่ดินแดนแห่งความงดงามของเหล่าบรรดาเทพและชาวฟ้าทั้งหลาย บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18องค์ที่เป็นหินมีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง  รวมทั้งยังเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นฝีมือการแกะสลักหินที่ยอดเยี่ยมของช่างศิลป์  และนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานด้านหน้าวัด มีความสูง67เมตรหรือเท่าอาคาร30ชั้น ประทับบนฐานบัวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง35เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนก็ว่าได้ โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย ภายในรูปปั้นมี17ชั้น แต่ละชั้นก็มีพระพุทธรูป21องค์ โดยแต่ละปางจะมีพุทธกิริยาไม่ซ้ำกัน สำหรับชาวดานัง องค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงใหญ่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นแต่ไกลทั้งช่วงกลางวันและยามค่ำมืดอย่างชัดเจนก็เหมือนเป็นหอประภาคารที่นำทางเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดพายุ บ๊ายบุต ที่อยู่ด้านหน้าวัดถือเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของคาบสมุทรเซินจ่า เป็นเขตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเพราะความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและบรรยากาศที่สงบร่มเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของตัวเมืองที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มพลังแห่งยุคสมัย วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เสียงระฆังประสานกับเสียงเพรียกของคลื่นลมสร้างเป็นดนตรีแห่งธรรมชาติที่ช่วยให้จิตใจดีงามเบิกบานผ่องใสและปรารถนาจะทำแต่สิ่งที่ดีงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
        นำท่านเข้าสู่ที่พัก SONGHAN   HOTEL   ระดับ  4  ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่  ถ่ายรูปสะพานมังกร  -  ดานัง  -   กรุงเทพฯ     (B,L)
เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเก็บภาพสัญลักษณ์สมัยใหม่ของเมืองดานัง สะพานมังกร  พร้อมชมวิวสวย ๆ ริมฝั่งแม่น้ำหานจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
12.00น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  FD637  บริการอาหารเที่ยงบนเครื่อง  +  ระบุที่นั่ง
13.35น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่   ท่านละ      15,900 บาท
ไม่มีราคาเด็ก               
พักเดี่ยวเพิ่ม            4,000  บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2.ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  3   คืน   (2  ท่าน/ห้อง) 
4. ค่ายานพาหนะรับส่งนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (อายุ  65 ปี ขึ้นไปประกัน  50%  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่กำหนด)
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม (ถ้ามี กรณีนำหนักเกินชำระตามจริงที่สายการบินเรียกเก็บ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-ออกของคนต่างด้าว
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% (กรณีรับเอกสารการเงิน)
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ และ  หัวหน้าทัวร์   วันละ  150  / ลูกค้า 1 ท่าน
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน   เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน   นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้
การสำรองที่นั่ง    กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ   10,000   บาท    ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง   21  วัน 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนำเสนอเท่านั้นเมื่อทำการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน 
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
15.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง  ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทาง  เพื่อความเหมาะสม   และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
คุ้มค่า   คุ้มราคา   คุ้มเวลา   เที่ยวไปกับ    บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net   Tel.02 – 2774429
 

 
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
ทัวร์เขมร นควัด นครธม
ทัวร์อินเดีย - ทัชมาฮาล - แคชเมียร์
ทัวร์ภูฏาน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao