ตาก ทีลอซู 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตาก ทีลอซู 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ 6,599 บาท

   วันแรก

   เช้า          พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต เดินทางสู่จังหวัดตาก   

                บริการอาหารเช้า

   เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง 

   บ่าย        นำท่านเดินทางไปชม ถ้ำสีฟ้า ได้เวลาสมควรเดินทางสู่อำเภออุ้มผาง 

   เย็น         บริการอาหารเย็น 

   วันที่สอง

    เช้า        บริการอาหารเช้า

                หลังอาหารน้ำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  ล่องเรือยางในลำน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม

                ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ  น้ำตกสายรุ้ง แวะแช่น้ำร้อน  แก่งตะโค๊ะบิ๊  ชมผาผึ้ง ผาบ่อง  ผาเลือด

   เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง  

   บ่าย        นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยาน น้ำตกทีลอซู   จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกระยะทาง

               ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนดีเดินสะดวก  อิสระท่านเก็บภาพน้ำตกทีลอซูจนจุใจ 

   เย็น        บริการอาหารเย็น

   วันที่สาม       

   เช้า        บริการอาหารเช้า 

               หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่สอด

               นำท่านช้อปปิ้งของฝาก ตลาดริมเมย  ตลาดสินค้าชายแดน 

   เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง

   บ่าย       นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ตลาดมูเซอ 

              จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

              อิสระอาหารเย็น

   22.00น.  โดยประมาณเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                             ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***

Visitors: 36,232