ReadyPlanet.com
dot dot
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉินตู (6 วัน / 5 คืน)
จิ่วจ้ายโกว  หวงหลง   เฉินตู   ท่องเที่ยวดินแดนหลังม่านไม้ไผ่  มณฑลเสฉวน  เยือนอุทยานธรสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  นำท่านชมอุทยานแห่งชาติ มรดกโลกหวงหลง  ตื่นตา!!! กับหมีแพนด้า  ที่ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า  คุ้มสุด ๆ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดประทับใจ  (6วัน / 5 คืน)  รวมรถอุทยานเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย 
 
วันที่เดินทาง 11 - 16   ตุลาคม   2560                                   ท่านละ  39,999  บาท
 
วันแรก กรุงเทพฯ - เฉินตู - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - (บริการอาหารเช้า  เที่ยว  เย็น)
07.30น. พร้อมกัน  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4   ประตู  2 - 3 เคาน์เตอร์สายการบิน การบินไทย(TG) พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วที่นั่งและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.55น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู  โดยเที่ยวบินที่  TG618   บริการอาหารบนเครื่อง
15.05น. ถึงท่าอากาศยานเฉินตู   นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฉินตู  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมนฑล  มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น  ฤดูหนาวไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูงประชาชนเมืองเฉินตูมีราว  10 ล้านคน  จัดเป็นอันดับ  3  ของประเทศจีน  ในปัจจุบัน
เป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร  และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้   นำท่านช๊อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก  อาทิเช่น  เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ  ซุนซีลู่เป็นถนนไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมชนของคนหนุ่มสาวเมืองเฉินตู เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย
เย็น บริการอาหารเย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  GELINPULANTE  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เฉินตู  -  ทะเลสาบเตี๋ยซี - กำแพงเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว  บริการอาหารเช้า   เที่ยง  เย็น
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว  ท่านจะได้พบกับความงดงามและได้สัมผัสกับกลิ่นไอ ธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์  โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน  ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับใบไม้เปลี่ยนสี  สีของใบไม้หลากหลายสีสันเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้นจิ่วจ้ายโกวเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมาก  ตั้งแต่ระดับเกสเฮ้าส์จนถึงโรงแรมระดับ  5  ดาว  โรงละคร  อาคารพาณิชย์ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต แบ่งแยกออกเป้นหลายเผ่า
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง
บ่าย     นำท่านแวะชม  ทะเลสาบเตี๋ยซี  ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง  สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่จิ่วจ้ายโกว  ผ่านเมืองโบราณซงพาน  นำท่านแวะเก็บภาพที่ระลึกกำแพงเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง  ชมวิถีชาวเมือง  การแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮั่นและทิเบต  ซึ่งในสมัยโบราณชาวฮั่นนิยมนำใบชา  ผ้าแพร  เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยน  แกะ ขนแกะ และ หนังสัตว์   อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังจิ่วจ้ายโกว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  JIUZHAIGOU  QIANHE  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)   บริการอาหารเช้า  เที่ยง  เย็น
เช้า    บริการอาหารเช้า   ณ   ห้องอาหารของโรงแรม    นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยาน(รถเหมา)  เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ "จิ่วจ้ายโกว"  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานปิง  อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ  500  กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง  2,500  เมตร  มีอาณาบริเวณถึง  148,260  เอเคอร์  นำท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ  14  ธันวาคม  ค.ศ. 1992  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์  ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่  40  ตารางกิโลเมตร  มีชนชาติจั่ง  ทั้งหมด  9  หมู่บ้าน  ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว  มีแม่น้ำลำธารมีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย  หลายร้อยกว่าแห่ง  ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล  น้ำในทะเลสาบใส  สะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม  สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี  โดยไม่ถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์ทั่วบริเวณประกอบด้วย  ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย  นำชมทะเลสาบเสือ  ทะเลสาบแพนด้า  ทะเลสาบไผ่ลูกศร  ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
บ่าย     นำชมทะเลสาบยาว  ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว  ยาวกว่า  7  กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามจากนั้นนำท่านไปชม  ทะเลสาบห้าสี  เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำ  แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม   จากนั้นนำท่านชม  น้ำตกธารไข่มุก  ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่  สลับซับซ้อนดุลดังวังบาดาล  โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง  310  เมตรโดยไม่ขาดช่วง สายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก อิสระให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกภาพถ่ายและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่  ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางออกจากอุทยาน
ค่ำ บริการอาหารเค่ำ
พักที่  JIUZHAIGOU  QIANHE  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว  -  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  -  ร้านหยก  -  เม่าเสี้ยน   บริการอาหารเช้า  เที่ยง  เย็น
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  อำลาอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ  นำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง  นำท่านเดินชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะที่มีอายุนับพัน ๆ ปีจนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น  ทั้งเล็กและใหญ่กว่า  4,000  ชั้นสูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5  เมตร  น้ำสีรุ้งในอ่าง  เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ พร้อมลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร  เป็นรูปร่างต่าง ๆ แสนมหัศจรรย์และงดงามไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้จนมีชื่อว่าหวงหลง หรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   นำชมสินค้าที่มีชื่อเสียง  หยกจีน  เป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
พักที่  MAOXIANINTER  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ร้านไข่มุก  -  ร้านชา - ศาลเจ้าสามก๊ก  -  ถนนจิ่งหลี  -  ร้านนวด -  โชว์เปลี่นหน้ากาก บริการอาหารเช้า  เที่ยง  เย็น
เช้า  บริการอาหาเช้า   ณ   ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารนำท่านแวะซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพราะเลี้ยงในทะเลสาบนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู  ชมธรรมชาติและความงามสองข้างทางระหว่างเดินทางกลับ  เมืองเฉินตูตั้งอยู่ที่ก้นกะทะซื่อชวนกลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียงตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยนซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียงเป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉินตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จะได้ฉายาว่า "เมืองสวรรค์ของจีน"   อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์  ก่อนคริสศักราชกว่า  500  ปี    นำท่านแวะร้านชา  เชิญชิมชาอวู่หลง  และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ นำท่านชมศาลเจ้าสามก๊ก  ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย  3  ก๊ก  บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร  ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชาติจีนอาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ  เล่าปี  และชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   นำท่านสู่  ถนนจิ่งหลี  ที่ยังคงกลิ่นอายของ  อาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและเรียงรายด้วยร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกตลอดสองฝั่ง  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจานั้นนำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจนถึงปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี  พร้อมฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
นำท่านชม  การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน  ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที  โดยไม่สามารถจับตาดูวิธีการเปลี่ยนได้ทัน  เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่  GELINPULANTE  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า -  บัวหิมะ - ผ้าไหม  -  กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า  ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า  20  ตัวหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนที่หายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยาก เพราะอุณภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง  3 วันใน  1  ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ  2  ตัว  ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอด  อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร  รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อในการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่าง ๆ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก  เป่าฟูหลิง หรือ "บัวหิมะ" ซึ่งเป็นยาที่มีชื่อเสียง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ด้วยเมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผ้าไหม สินค้าอันเลื่องชื่อของจีน  เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.05น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG619  บริการอาหารบนเครื่อง
17.20น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****

หมายเหตุ:  โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างเดินทาง เพื่อความเหมาะสมกับเวลาโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 
ข้อควรทราบ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก  ในนามของรัฐบาลคือ  ร้านผ้าไหม  นวดฝ่าเท้า  บัวหิมะ  ร้านชา ร้านหยก  ร้านไข่มุก  ซึ่งจำเป็ต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใด ๆ  ทั้งสิ้น  ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช๊อปรัฐบาลตามที่รายการกำหนดทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย  ร้านละ  300 หยวน/คน


อัตราค่าบริการ
ท่านละ     39,999     บาท
พักเดี่ยว     6,500    บาท
ราคาเด็ก 2 - 8  ปี  โปรดสอบถาม
 
หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาตั๋วการบินไทยโปรโมชั่น  เมื่อจองทัวร์แล้วต้องออกตั๋วเลย  หากลูกค้ายกเลิกการเดินทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายจองตั๋วเนื่องจากได้ชำระไปแล้วกับสายการบิน  ภายใต้เงื่อนไขตั๋วโปรฯ ไม่คืนเงินกรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - เฉินตู - กรุงเทพฯ) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  จำนวน  5    คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถบัสนำทัวร์ตลอดรายการ  และ   ค่ารถเหมาอุทยานจิ่วจ้ายโกว
7. ค่าวีซ่า Single Visa  1,500  บาท
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
9. หมวกท่านละ  1  ใบ
10. น้ำดื่มวันละ   2  ขวด
11.  ขนมขบเคี้ยวระหว่างเดินทาง
12.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
13. หัวหน้าทัวร์
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์  150 หยวน / ลูกค้า  1  ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  20,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20  วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี    ชื่อบัญชี  นางสาวกัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย      ออมทรัพย์    สาขาถนนสามัคคี      442 - 225814 - 6
ธนาคารกรุงไทย         ออมทรัพย์    สาขาฟอจูนทาวน์      799 - 009074 - 0
เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  ระบุชื่อผู้จอง  โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก FAX  มาที่เบอร์  02-2774492  หรือส่งทาง  Email  จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
2. หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง  รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว  2 ใบ  มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้นและห้ามใส่เสื้อสีขาว(เพราะจะกลืนกับพื้นหลัง)  อัดด้วยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  *** รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน***  ท่านที่ประสงค์จะใช้รูปถ่ายข้าราชการกรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด  จัดส่งมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4.  สำเนาบัตรประชาชน
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน
6.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์  กรุณากรอกข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน  สถานศึกษา  ตำแหน่งงาน  ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน  ที่ทำงาน  และของญาติ  โปรดทราบว่า  หากสถาทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.  กรณีเป็นแม่บ้าน หรือ  เกษียณแล้ว  ขอหน้าบุ๊คแบงค์บัญชีออมทรัพย์  ฝากประจำ  หรือสเตทเมนท์จากธนาคารย้อนหลัง  6  เดือน
8.  กรณีเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ไม่มีอาชีพ   สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม  เช่นหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และ/หรือหลักฐานการเงิน
9.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า  ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย  15 - 17  วันทำการ(ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์) ก่อนออกเดินทาง
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเป็นผู้ออกวีซ่า  การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ  บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติและหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ได้  เนื่องจากผู้เดินทางต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ กรณีพาสปอตของท่านดังนี้
1. ชื่อเป็นชาย  แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง  เช่นไว้ผมยาว  หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า  ที่ถ่ายไว้เกิน  6  เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลังที่ถ่ายเล่น  หรือรูปยืนเอียงข้าง  มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาาถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมพิวเตอร์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน  ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานทูตจีน  เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*  ยื่นวีซ่าด่วน  1  วัน  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม        ท่านละ   3,000 บาท
*  ยื่นวีซ่าด่วน  2 - 3  วัน  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม   ท่านละ   2,500  บาท

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้ายการสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net  
Line ID: kanlayadao  
Facebook  :   beehappy  beehappytravel 
 
 
 
  นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธdot
dot
bulletมะละกา เก็นติ้ง
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News
kapook
Thai  Air Asia


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao