ReadyPlanet.com
dot dot
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
ย่างกุ้ง  หงสาวดี   อินทร์แขวน   นมัสการ  3  ใน  5  มหาบูชา  ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของพม่า  ได้แก่...
- นมัสการ "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" ณ กรุงย่างกุ้ง ( 1 ใน  5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- นมัสการ "เจดีย์ชเวมอดอว์  ณ  เมืองหงสาวดี  (1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- นมัสการ  "พระธาตุอินทร์แขวน"  ณ  รัฐมอญ  (1 ใน 5  มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- สักการะ "พระเกศาธาตุ" ณ  เจดีย์โบตาทาวน์  
- ขอพรได้ดั่งใจ...สมใจปรารถนา กับ  "เทพทันใจ" และ "เทพกระซิบ" 
- เมนูพิเศษ!!  กุ้งแม่น้ำย่าง  เป็ดปักกิ่ง   สลัดกุ้งมังกร
- ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึกที่ตลาดสก๊อต
 
เดินทาง 14 - 16  ธันวาคม  2560                               ท่านละ   14,900   บาาท
 
วันที่แรก :     กรุงเทพฯ -  ย่างกุ้ง -  เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์  (พระธาตุมุเตา) -
                      พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 
06.30น. คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตู  1  เคาน์เตอร์ของ สายการบิน Lion Air (SL) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินตั๋วที่นั่ง และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
09.05น. เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง  โดย เที่ยวบินที่  SL200  บริการอาหารเช้าบนเครื่อง
10.00น. เดินทางถึงสนามบิน  เม็งกะลาดง  กรุงย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนม่า  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่พม่า  ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง...กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกนัดหมายของไกด์ท้องถิ่น)  นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี หรือ พะโค ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ  80  กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพม่ามาก่อนและตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ  หงสาวดีเป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีตก่อนที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้จะยึดครองได้ในปี พ.ศ. 2082  เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง จวบจนปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองสำคัญของประเทศสหภาพเมียนม่า   นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ตามตำนานเจดีย์ไจ๊ปุ่นสร้างโดยสี่สาวพี่น้อง ที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา  สร้างพระพุทธรูปแทนตัวเองและสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  ต่อมาน้องคนสุดท้องได้ผิดคำสัญญา  จึงเกิดอาเพสฟ้าผ่าองค์พระพุทธรูปองค์น้องพังทลายลงมา  แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมบูรณะมาแล้วหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่เคยสมบูรณ์  จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดีซึ่งได้บูรณะขึ้นโดย  พระเจ้าบุเรงนอง(พระเจ้าบะยิ่นเนาน์)  เพื่อบรรจุพระทันตธาตุเจ้าเพื่อเสริมบารมีอันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า  ได้เวลาสมควรนำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109  ชื่อ กัมโพชธานี  เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ  เป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมีทางเข้าออกถึง  10  ประตู  สร้างโดยเกณฑ์ข้าทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่  และ  อยุธยารวมอยู่ด้วย  จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงพวกยะไข่ เผาทำลายหงสาวดี  และทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม  3  ศตวรรษ  ซึ่งพระราชวังแต่เดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันในคราวนั้น ปัจจุบันพื้นที่บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังนี้บางส่วนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน  เป็นสวน  ดงต้นไม้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2533  ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยจำลองแบบจากของเดิมซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จ แต่ยังคงมีอีกบางส่วนที่กำลังรอทุนในการก่อสร้าง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ คิมปุนแค้มป์  (เชิงเขาไจ้เที่ยว)  ระหว่างทางผ่านแม่น้ำสะโตง  ที่ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรได้รวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ใช้เส้นทางนี้และพม่าได้ตามมาทันที่ริมแม่น้ำสะโตงในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามไปแล้ว  แม่ทัพพม่าได้ทำการติดตามสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิ่งแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิต   พระแสงปืนดาบนี้ต่อมาได้นามปรากฏว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"  นับเป็นพระแสงอัษฏาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้....ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงคิมปูนแค้มป์  หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก6 ล้อท้องถิ่นเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว  (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณ  หนึ่งชั่วโมงครึ่ง)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีที่ยังอุดมสมบูรณ์  น้ำตก  ลำธาร  สองข้างทางและอากาศจะเย็นขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกำลังเดินทางขึ้นสู่ที่สูง นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mountian Top หรือเทียบเท่า  นำท่านเช็คอินจัดเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อยหลักจากนั้นนำท่านขึ้นนมัสการ  พระธาตุอินแขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินแขวนนี้นับเป็น 1 ใน  5  มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)  ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 เมตร  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกบริเวณลานอันกว้างใหญ่ของพระธาตุที่เต็มไปด้วยผู้คนทุกสารทิศที่ได้เดินทางมานมัสการองค์พระธาตุ  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อน  หรือขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุอีกรอบ  หรือกรณีจะนั่งสมาธิก็สามารถนั่งได้ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษจะเปิดถึงเวลา  22.00น. และควรเตรียมเสื้อกันหนาว  กันลม  ผ้าห่ม  ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง  เนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีอากาศค่อนนข้างเย็นมาก
 
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - พระเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง 
เช้าตรู่ เชิญท่านอิสระขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินแขวน  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ  (มีชุดจำหน่ายบริเวณพระธาตุ)  เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ   และนอกเหนือจากการได้ทำบุญในยามเช้าท่านยังจะได้พบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น  ทิวทัศน์ที่งดงาม  และพบเห็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควรบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากเขากลับสู่กรุงย่างกุ้งผ่านกรุงหงสาวดี  หากมีเวลาจะนำท่านแวะวัดไจ้คะวาย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย          นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่ามีความยาว  60 เมตร
สูง  17  เมตร  สร้างโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ในปี ค.ศ.1537  ในสมัยมอญเรืองอำนาจ  มีพุทธลักษณะงดงาม  ที่นี่ท่านยังสามารถซื้อของฝากที่ราคาถูกมากทั้งไม่แกะสลักไม้จันท์หอม  ผ้าปักพื้นเมือง  ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่าง ๆ เครื่องประดับทานาคา และอื่น ๆ อีกมากมาย  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย)  เป็นเจดีย์ทองคำ และทาสีทองคำที่งดงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง  มีความสูง  109  เมตร  ประดับด้วยเพชร  544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก  2,317  เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบอุ้มอยู่น้ำหนักถึง  1,100  กิโลกรัม  โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้โดยรอบ   และโดยรอบ ๆ ฐานพระมหาเจดีย์  รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ นับร้อยองค์  มีซุ้มประตู  4  ด้าน  ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประดับด้วยเพชร และ พลอยมากมาย ส่วนภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากองแนะนำให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่ำ  เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูความสวยงามของพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืน)
เย็น       บริการอาหารเย็น  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TAWWIN  HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม    เจดีย์โปตะทาว - เทพทันใจ - เทพกระซิบ -  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต - เจดีย์กะบาเอ - กรุงเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านไปสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่ามีความยาวถึง  70 เมตรแต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวที่เมืองหงสาวดี  มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้นและยังมีพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา  มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป  และนำเดินทางไปนมัสการเจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งคำว่า "โบตะทาวน์" แปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นาย  ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศาธาตุไว้  1  เส้น  ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่น ๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบ ๆ เจดีย์คือพระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก   ส่วนด้านซ้ายมื้อของพระเจดีย์จะเป็นรูปปั้นนัตโบโบยี หรือเทพทันใจซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปราถนาทันใจ และยังมีเทพกระซิบ ที่อยู่อีกอาคารฝั่งตรงข้ามเป็นที่นิยมไปเคารพและกระซิบขอสิ่งที่ต้องการของทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยว   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย    นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด  สก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูกเช่น ไม้แกะสลักพระพุทธรูปไม้แกะสลัก  แป้งทานาคา  ผ้าปักพื้นเมือง  เครื่องเงิน ไข่มุกและหยกพม่า  จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์กะบาเอ Kaba Aya Pagoda เป็นเจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ภายในเจดีย์มีพระมหามุนีจำลอง (องค์จริงประดิษฐานที่มัณฑะเล) นอกจากนี้ภายในบริเวณใกล้ ๆ ยังมีถ้ำมหาปาสณะคูหา   ถ้ำจำลองมาจากสัตตบรรณคูหาแห่งเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดียและที่บริเวณสวนมี ต้นโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อปี พ.ศ. 2503   จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม็งกะลาดง
เย็น           บริการอาหารเย็น  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเม็งกะลาดง
19.45น.     เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  SL207     
21.15น.     เดินทางถึง  ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
 
 
หมายเหตุ:  โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างเดินทาง เพื่อความเหมาะสมกับเวลาโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ
ท่านละ       13,900    บาท
พักเดี่ยว       3,500    บาท
ราคาเด็ก  2 - 8  ปี     โปรดสอบถาม
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  จำนวน  2    คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ายานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. หัวหน้าทัวร์
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าภาษีสนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์     400  บาท / ลูกค้า  1  ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  8,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20  วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี    ชื่อบัญชี  นางสาวกัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย      ออมทรัพย์    สาขาถนนสามัคคี      442 - 225814 - 6
ธนาคารกรุงไทย         ออมทรัพย์    สาขาฟอจูนทาวน์      799 - 009074 - 0
เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  ระบุชื่อผู้จอง  โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกFAX  มาที่เบอร์  02-2774492  หรือส่งทาง  Email  จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
- หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้ายการสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net   
Line ID: kanlayadao   
Facebook  :   beehappy  beehappytravel

 

 

 
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉินตู (6 วัน / 5 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธdot
dot
bulletมะละกา เก็นติ้ง
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News
kapook
Thai  Air Asia


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao