ReadyPlanet.com
dot dot
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง  น่านล่องลำน้ำโขง...สู่เมืองมรดกโลก
หลงเสน่ห์...เมืองน่าน  "นันทบุรี"  สุดแดนล้านนาตะวันออก  วัดภูมินทร์  ปู่ม่าน  ย่าม่าน  
ล่องเรือลำน้ำโขง...เมืองน่าน  -  หลวงพระบาง   สัมผัสเมืองมรดกโลก  ณ  หลวงพระบาง  พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว  วัดวิชุนราช  พระธาตุหมากโม  บ้านผานม  น้ำตกตาดกวงสี   ถ้ำติ่ง   ช๊อปปิ้งถนนข้าวเหนียว  Night Market    เดินทางไม่เหนื่อย...พร้อมบินไป - กลับ...และไม่ย้อนเส้นทางเดิม
 
เดินทาง 22 - 25  มีนาคม  2561                                   ท่านละ   18,900   บาท
 
วันแรก กรุงเทพฯ  -  น่าน  -  พระธาตุแช่แห้ง -  วัดภูมินทร์ -  ร้านกาแฟไทลื้อ  ช๊อปปิ้งผ้าทอไทลื้อ  
06.00น. คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร  2   ชั้น  3  ประตู  9 - 10   พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวลอำนวยความสะดวกในการเช็คอินที่นั่งและโหลดกระเป๋าสัมภาระ  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย Thai Air Asia  (FD)
07.30น. เดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยเที่ยวบินที่ FD3554   บริการอาหารเช้าบนเครื่อง  +  ระบุที่นั่ง
08.50น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดน่าน  รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองน่าน   น่าน  เมืองชายแดนล้านนาตะวันออกในอดีต  ที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ  ทำให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา มีทั้งสายลมหนาว และสายหมอกพาดผ่าน ทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ  นำท่าน นมัสการพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุประจำปีเถาะ (ปีกระต่าย)  อิสระท่านไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลจากนั้นนำท่านชม วัดภูมินทร์   เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว  ส่วนโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้ง  4  ทิศ  แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก  นอกจากนี้ฝาผนังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมา  ตามพงศาวดารของเมืองน่าน  วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139  โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์  เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองเมืองน่านได้  6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์"  ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ผู้สร้างวัดแต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นชื่อ "วัดภูมินทร์"  ซึ่งวัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  เมื่อ พ.ศ. 2410(ปลายสมัยรัชกาลที่ 4)  นานถึง 7 ปี  จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงก็เขียนขึ้นในช่วงนี้ ภาพจิตรกรรมหรือ "ฮูบแต้ม" ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนา  และวิถีของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น   ภาพปู่ม่าน  ย่าม่าน  กระซิบสนทนากัน  ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามยิ่งของวัดภูมินทร์  อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสมควรแก่เวลานำท่านแวะ
เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง
บ่าย     นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัวนำท่านแวะร้านกาแฟไทลื้อ อิสระท่านชิมกาแฟ ในบรรยากาศสบาย ๆ เดินเล่นชมธรรมชาติ และ  ช๊อปปิ้งผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอลายน้ำไหลและของที่ระลึกอีกมากมาย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ    นำท่านเข้าสู่ที่พัก.....
 
วันที่สอง น่าน - ด่านชายแดนห้วยโกร๋น - ด่านสากลน้ำเงิน - ปากแบง - หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - หมู่บ้านซ่างไห่ - ช๊อปปิ้งถนนข้าวเหนียว  Night Market
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนห้วยโกร๋น  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย - ลาว  จากนั้นเดินทางผ่านเมืองเงิน  นำท่านผ่านด่านสากลน้ำเงิน  แขวงไชยะบุรีประเทศลาว  สู่ท่าเรือปากแบง  จากนั้นนำท่านลงเรือล่องตามลำน้ำโขงสู่หลวงพระบาง  ล่องชมสายน้ำ  ลำเนาป่า  บ้านเรือนวิถีชาวลาว
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงบนเรือ
บ่ายแก่ๆ    นำท่านเดินทางถึงถ้ำติ่ง  ขึ้นชมถ้ำติ่งที่สวยงามของหลวงพระบาง  ด้านบนมีพระพุทธรูปนับพัน ๆ องค์   ประดิษฐานอยู่ด้านในถ้ำบนเขาลูกใหญ่ริมแม่น้ำโขง  ผู้คนทุกสารทิศในประเทศลาวจะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านสู่  หมู่บ้านซ่างไห ชุมชนริมน้ำโขง  ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี  แต่ปัจจุบันนี้มีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขาย  จนเป็นที่ลือเลื่องในรสชาด  จากนั้นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง  ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกัน  และเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม    นำท่านเข้าสู่ที่พัก.....
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
หลังอาหารนำท่าน ช๊อปปิ้งถนนข้าวเหนียว Night Market  อิสระท่านได้ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
 
วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว  -  ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง - พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต -  บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี
เช้าตรู่ ตื่นเช้าร่วมทำบุญ  ตักบาตรข้าวเหนียว  กับชาวหลวงพระบาง  ทุกเช้าชาวหลวงพระบางจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์  ที่เดินเรียงแถวมารับบาตรจำนวนเป็นร้อย ๆ รูป  ถือเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเหนียวแน่นหลายชั่วอายุคน   ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง   นำท่านชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง  มีสินค้าพื้นถิ่น  อาหารพื้นเมืองนานาชนิดให้ท่านได้ซื้อทดลองชิม  หรือจะเลือกลิ้มรสกาแฟลาว  คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋  สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรม  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต อดีตเป็นพระราชวังหลวง  เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว  ออกแบบสร้างโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส  ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์  มีหอที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง
บ่าย        นำท่านช๊อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม  หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนามีผีมือการทอผ้าอย่างสวยงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  น้ำตกตาดกวงสี  เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง  มีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่ง  มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ  เล่นน้ำ  เก็บภาพอันน่าประทับใจ  สมควรแก่เวลา  นำท่านขึ้นนมัสการพระธาตุพูสี  ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง  150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ  ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง  สองข้างทางระหว่างเดินขึ้นและลง  จะหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกจำปาหลากสีสัน  วิวจากยอดพูสีจะเป็นภาพพาโนรามาของเมืองอันเคยเป็นราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน  สมควรแก่เวลา
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ
 
วันที่สี่ วัดวิชุนราช  -   วัดเชียงม่วน  -   วัดจุมฆ้อง -  เครื่องเงินหลวงพระบาง  -  กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม   นำท่านชมวัดวิชุนราช  สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช  มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายกับแตงโมซึ่งชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม  วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ  วัดวิชุนราชผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัยทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดนี้มีความโดดเด่นจากวัดอื่น ๆ  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่วัดเชียงม่วน  สร้างโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งในรัชสมัยพระเจ้าจันทราช  ปัจจุบันยังคงสภาพโครงสร้างดั้งเดิมที่เป็นศิลปะสกุลช่างหลวงพระบาง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดจุมฆ้องสร้างในปี  พ.ศ.  2386 ในรัชสมัยพระเจ้าสุขเกษม  ปัจจุบันพระอุโบสถยังคงสภาพเดิมอยู่จุดเด่นของวัดนี้ที่ไม่เหมือนวัดใดในหลวงพระบางนั้น คือมีรูปสลักลอยตัว  ทำจากหินทรายสีขาวตั้งอยู่เหนือราวบันไดทางขึ้นพระอุโบสถทั้งสองข้างลักษณะคล้ายกับเทพเจ้าของจีนสูงประมาณ  50  ซม.  ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิของจีนถวานแด่พระเจ้าจันทราชแห่งนครหลวงพระบาง  ในการบูรณะภาพในภายหลังได้มีการแต่งเพิ่มเติมโดยปิดทองผนังด้านหลังพระอุโบสถทั้งสองด้านและวาดดอกดวงใส่บานประตูและหน้าต่างทุกบาน  ส่วนภาพฝาผนังเก่าเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก  
เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง
บ่าย       นำท่านชม  เครื่องเงินหลวงพระบาง  มีทั้งสร้อยคอ  สร้อยข้อมือ  แหวน  กำไล  ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับคนรู้ใจ ให้กับตัวท่านเอง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  สนามบินเมืองหลวงพระบาง  
16.45น.   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  FD1031     ระบุที่นั่งบนเครื่อง
18.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง   โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
หมายเหตุ:  โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างเดินทาง เพื่อความเหมาะสมกับเวลาโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ
ท่านละ        18,900     บาท
พักเดี่ยว        3,500    บาท
ราคาเด็ก  2 - 8  ปี  โปรดสอบถาม
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - น่าน และ หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  จำนวน  3    คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถ  ค่าเรือ  ตามที่ระบุในรายการ
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. หัวหน้าทัวร์
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50%  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าภาษีสนามบิน


อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และเจ้าหน้าที่  วันละ  150  บาท / ลูกค้า  1  ท่าน
 
งื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  8,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20  วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี    ชื่อบัญชี  นางสาวกัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย      ออมทรัพย์    สาขาถนนสามัคคี      442 - 225814 - 6
ธนาคารกรุงไทย         ออมทรัพย์    สาขาฟอจูนทาวน์      799 - 009074 - 0
เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  ระบุชื่อผู้จอง  โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก FAX  มาที่เบอร์  02-2774492  หรือส่งทาง  Email  จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
- หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net 
Line ID: kanlayadao 
Facebook  :   beehappy  beehappytravel   
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธ
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อินเดีย ทุ่งทิวลิป ตะลุยดงหิมะ
ชมดอกวิสทีเรีย ดอกนีโมฟีล่า ฟุกุโอกะdot
dot
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao