ReadyPlanet.com
dot dot
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
โฮจิมินห์   ดาลัท    มุยเน่
ดินแดนแห่งความหวาน   รัก  โรแมนติก   เวียดนามใต้   โฮจิมินห์  ดาลัท  ชมดอกไม้งาม  ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น สัมผัสอุโมงค์กู๋จี  นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองดาลัท ช๊อปปิ้งของถูกใจตลาดเบนถัน  
เดินทางสบายไม่เหนื่อย!!!     โปรแกรม  5  วัน  4  คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  (FD)  บินภายในโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

วันที่เดินทาง  
เดือน วันที่เดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็ก 2 - 10 ปี ไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
 เม.ย.   18 - 22     FD , VN  19,900  โปรดสอบถาม 4,500 เต็ม
 พ.ค.   9 - 13 FD , VN  19,900  โปรดสอบถาม 4.500 20
        โปรดสอบถาม 4,500 20
        โปรดสอบถาม 4,500 20
             
             

 
วันแรก กรุงเทพฯ  -  โฮจิมินห์  -  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ฟานเทียด -  มุยเน่
05.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1  ชั้น 3   จุดนัดพบประตูหนึ่ง   เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระและตั๋วที่นั่งโดยสาร
07.45น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์  โดยเที่ยวบินที่  FD650  บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน +  ระบุที่นั่งบนเครื่อ
09.15น. ถึงสนามบินตันเซินเยิต  นครโฮจิมินห์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมือง  รับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่เข้าสู่โฮจิมินห์ นำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ทรงสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส  เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนตั้งอยู่ใจกลางเมือง นำท่านชมศาลาไปรษณีย์กลางเป็นอาคารทรางยุโรป  ภายในสวยงามมาก ท่านสามารถชม  เก็บภาพที่ระลึก  และเลือกซื้อของที่ระลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ยังทำงานอยู่จนได้เวลาสมควร
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่  ฟาน  เทียด  (Phan  Thiet)  ระยะทางประมาณ  180  กิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4  ชั่วโมง) ถึงมุยเน่  อิสระท่านเก็บความชุ่มฉ่ำกับบรรยากาศอหาดสวย  ทะเลใส ที่ทอดตัวอยู่ยาวไกลสุดลูกตาแห่งทะเลมุยเน่ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  Muongthan  Hotel  ระดับ  4  ดาวหรือเทียบเท่า
เย็น       บริการอาหารเย็น  
 
วันที่สอง ฟานเทียด - ลำธารนางฟ้า - วิธีชีวิตชาวเลมุยเน่ เรือกระด้ง - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว  (รวมค่ารถจิ๊ป) - ดาลัท
เช้า        บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านไปเดินสัมผัสกับทรายละเอียดเปรียบได้กับการทำสปาเท้าที่ ลำธารนางฟ้า ลำธารธรรมชาติที่ท่านสามารถถอดรองเท้าเดิน  ย่ำไปบนทรายอย่างผ่อนคลาย  พร้อมกับเก็บภาพทราย และผาทราย  สีสันหลากหลายสวยงามตลอดสองข้างลำธาร  พร้อมทั้งยังซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับทรายแห่งมุยเน่ที่วางขายอยู่ในลำธารเช่นกัน  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปชมทะเลทรายแดง(Red Sand Dunces) ทะเลทรายที่พิเศษที่ท่านสามารถถ่ายภาพทะเลทราย  ทะเล และต้นไม้อยู่ในภาพเดียวกันได้  อิสระท่านท่องเที่ยวจนได้เวลาสมควรนำท่านชมวิถีชีวิต ชาวเลแห่งมุยเน่ กับการดำรงชีพจากการหาปลาด้วยเรือกระด้ง
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาว  มุยเน่ (White  Sand Dunces)  ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามในบรรยาบนยอดเขาทะเลทราย โดย บริการรถจิ๊ป นำท่านขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อเก็บภาพถ่ายที่สวยงามที่สุด   ชมวิวทิวทัศน์อันแปลกตาหรือจะเล่นสไลเดอร์ทะเลทราย กรณีมีคนมาบริการ(ค่าสไลเดอร์ไม่รวมในราคาทัวร์)  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัท  ผ่านเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาชมพันธ์ไม้เขียวขจีสบายตาก่อนเข้าสู่เมืองดาลัท  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Ngoclan  Hotel  ระดับ  4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  หลังอาหารอิสระท่านเดินเล่นตลาด  ถนนคนเดินเมืองดาลัท  หรือจะเลือกไปชมและชิม ถนนกาแฟจากร้านบรรยากาศดีดีที่ตั้งอยู่ตามไหล่เขาซึ่งเป็นถนนเล็ก ๆ กลางเมือง  หรือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองปิ้งย่าง  เช่นร้านหอย่าง  ปลาย่าง  และร้านน้ำชา หรือเลือกชมร้านค้าขายของชาวบ้าน ร้านขายพันธ์ไม้เมืองหนาวรวมถึงกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆหรือจะเลือกซื้อผลไม้ที่มีหลากหลาย  อะโวกาโด ผลผลิตที่ปลูกในเมืองดาลัทรสชาดดีและยังเหมาะกับท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก 
 
วันที่สาม สวนดอกไม้เมืองหนาว -  กระเช้าดาลัท -  วัดตึ๊กลาม -  พระราชวังฤดูร้านบ๋าวได๋ - บ้านเพี้ยน Crazy House - น้ำตกดาตันลา - สถานีรถไฟเก่า  -  หุบเขาแห่งความรัก
เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านไปชม  สวนดอกไม้เมืองหนาว  Flower Garden สวนสัญลักษณ์ของเมืองดาลัท  ปลูกดอกไม้เมืองหนาว  หลากหลายสายพันธ์ตลอดปีท่านสามารถชมโรงเพาะปลูกทั้กล้วยไม้  พันธ์ไม้ต่าง ๆ และยังเลือกซื้อพันธ์ไม้กลับมาปลูกที่บ้านได้ (แต่ควรคำนึงถึงสภาพอากาศเมืองไทยด้วย ดาลัทอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงปลูกได้ ส่วนเมืองไทยอากาศร้อนจะมีเพียงไม้บางอย่างเท่านั้นที่สามารถปลูกในเมืองไทยได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เวียดนามก่อนซื้อ)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัทและขึ้นไปยังวัดตึ๊กลาม  (Truclam  Thien  Vien Pagoda)  ไปไหว้พระ  ไหว้ศาลเจ้า  ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล  พร้อมชมสวนดอกไม้อันสวยงามในบริเวณวัด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปชมพระราชวังฤดูร้อน  ของจักรพรรดิบ๋าวได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามที่ลี้ภัยไปประทับณ  ประเทศฝรั่งเศส  พระราชวังนี้นับเป็นจุดประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของเมืองดาลัทที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน  นำท่านชมบ้านเพี้ยน Crazy  House  ซึ่งสร้างจากจินตนาการอันสุดไกลของเจ้าของบ้าน  ท่านสามารถปีนป่ายเข้าช่องนี้ ออกช่องนั้น  ในแต่ละจุดที่สร้างไปแปลกและแตกต่างกันสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับนักท่องเที่ยว และเก็บภาพสวยงามด้วยสีสันที่สวยงามของบ้าน  
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
บ่าย     นำท่านเดินทางไปชมน้ำตกอันลือชื่อของเมืองดาลัท  น้ำตกดาตันลา Datanla  นำท่านนั่งรถราง (รูท)  ที่สนุกตื่นเต้นและแสนประทับใจ นั่งได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปลอดภัยสุด สุด และสนุก สุด สุด (ค่านั่งรถรูทรวมอยู่ในราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว) ลงไปเก็บภาพน้ำตกที่อยู่ด้านล่างจนชุ่มฉ่ำหัวใจ  นำท่านขึ้นมาด้านบนด้วยรถราง (รูท) อีกเช่นกัน  จากนั้นนำท่านไปชมสถานีรถไฟเก่าที่สร้างตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เป็นรถไฟหลักในการเดินทางแต่ใช้เป็นรถไฟท่องเที่ยว และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บภาพที่ระลึกในสถานีรถไฟและขบวนรถไฟ หัวรถจักรได้ นำท่านเดินทางต่อไปยังหุบเขาแห่งความรัก Mongmo Hill  เป็นหุบเขาที่เป็นสวนดอกไม้อบอวลไปด้วยศิลปะแห่งความรัก ทั้งรูปปั้น งานศิลป์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในสวน  หุบเขาแห่งความรักนี้หากใครมาที่ดาลัทแล้วไม่ได้มาถือว่าท่านมาไม่ถึงดาลัท  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนจุใจ นำท่านกลับสู่เมืองดาลัท
เย็น  บริการอาหารเย็น   
หลังอาหารอิสระท่านเดินเล่นในเมืองดาลัท  ในบรรยากาศเย็นสบายตามอัธยาศัย  พักที่ NgocLan  Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ดาลัท  -  อุโมงกู๋จี -  ตลาดเบนถัน -  ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน + อาหารเย็นบนเรือ
เช้า      นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัท  (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)  
07.45น. เดินทางสู่นครโฮจิมินห์  โดยเที่ยวบินที่ VN1381
08.30น. เดินทางถึงสนามบินตันเซินเยิต  โฮจิมินห์  รับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  เดินทางสู่อุโมงค์ประวัติศาตร์ของเวียดนาม  อุโมงค์กู๋จี  อุโมงค์กู๋จีตั้งอยู่ที่เมืองคูชิซึ่งเป็นสนามรบที่โด่งดังที่สุดในสงครามเวียดนาม ท่านจะได้ชมอุโมงค์ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ที่ทุกวันนี้ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับอเมริกาที่ไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้ถึงแม้อเมริกาจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์และแผนการที่ดีกว่า  แต่ชาวเวียดนามและอุโมงค์กู๋จี ยุทธวิธีรบแบบกองโจรของเวียดกงก็สามารถเอาชนะอเมริกาได้อุโมงค์กู๋จีนี้มีความยาวรวมกันกว่า  200 กิโลเมตร บนเนื้อที่  160  ตารางกิโลเมตร  ขุดเชื่อมกันเป็นเครือข่ายโยงใยอยู่ใต้ดินลึกถึง  9  เมตรกันระเบิดที่มีอานุภาพสูงของทหารอเมริกัน  มีโรงพยาบาล ที่อาศัย  ศูนย์บัญชาการ  อยู่พร้อม  อุโมงค์มีด้วยกัน  3  ชั้น  มีประตูกั้น  3 ชั้นเพื่อกันระเบิดควันสารพิษจากทหารอเมริกันที่ทิ้งลงมา   ท่านสามารถทดลองเดินเข้าไปในอุโมงค์ในระยะสั้น ๆ เพื่อสัมผัสถึงบรรยากาศอันแท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์ของชาวเวียดนาม
ที่ยง     บริการอาหารเที่ยง
บ่าย      นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่นครโฮจิมินห์  นำท่านช๊อปปิ้งตลาดเบนถัน  ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ลัษกณะตลาดคล้ายตลาดสวนจตุจักร  มีสินค้าหลากหลาย  เช่นสินค้าแฮนเมด   เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้า  ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน  อาหารแห้งกาแฟ  ชา ฯลฯ  ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าราคาถูกมากมาย   นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม  Muong Than  Hotel ระดับ  4  ดาว  หรือเทียบเท่า
เย็น   นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน   ชมบรรยากาศเมืองไซ่ง่อนยามค่ำพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ
 
วันที่ห้า   ทำเนียบประธานาธิบดี   -   พิพิธภัณฑ์สงคราม -  บุปเฟ่ต์ Lunch - กรุงเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารรของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม  อดีตทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้ หรือรู้จักกันในชื่อทำเนียบแห่งการประกาศอิสระภาพ  อาคารทั้งหมดได้ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ถูกใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ภายในมีสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในยุคนั้นอาทิ  วิทยุ  โทรศัพท์  และอุปกรณ์สำนักงานและที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สิ้นสุดของสงครามอย่างเป็นทางการหลังจากรถถังได้ขับพังรั้วประตู  เข้าไปจอดบริเวณด้านใน  วันที่  30  เมษายน  ค.ศ. 1975  ปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สงคราม  War Museum  พิพิธภัณฑ์สงครามเปิดเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1975  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนของอเมริกาเช่นการใช้อาวุธเคมี    ด้านนอกจัดแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม  รถถัง  เฮลิคอปเตอร์  เครื่องบิน  ระเบิด  เป็นต้น
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง   เมนูบุปเฟ่ต์ อาหารเวียดนามแท้หลากหลายชนิด
บ่าย      นำท่านอำลาเมืองโฮจิมินห์เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ตันเซินเยิต
15.50น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่  FD655     ระบุที่นั่งบนเครื่อง
17.20น.     ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
  
อัตราค่าบริการ
ท่านละ           19,900     บาท
พักเดี่ยว           4,500     บาท
ราคาเด็กอายุ    2 - 8  ปี   โปรดสอบถาม
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ)
    และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  (ดาลัด - โฮจิมินห์)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ  4   ดาว   จำนวน  4    คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถจิ๊ปขึ้นทะเลทรายขาว , รถบัสบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่ากระเช้าดาลัท
8. ค่ารถราง (รูท)  น้ำตกดาตันลา
9. ค่าล่องเรือและทานอาหารบนเรือ  ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
11. หัวหน้าทัวร์
12. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50% 
    (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
13. ค่าภาษีสนามบินไทย
14. ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และเจ้าหน้าที่  วันละ  150  บาท / ลูกค้า  1  ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  10,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20  วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี    ชื่อบัญชี  นางสาวกัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย      ออมทรัพย์    สาขาถนนสามัคคี      442 - 225814 - 6
ธนาคารกรุงไทย         ออมทรัพย์    สาขาฟอจูนทาวน์      799 - 009074 - 0
เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว  กรุณา  FAX  หลักฐานการโอนเงิน  ระบุชื่อผู้จอง  โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
FAX  มาที่เบอร์  02-2774492  หรือส่งทาง  Email  จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
- หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทาอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้ายการสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net  
Line ID:  kanlayadao
Facebook  :   beehappy  beehappytravel

 
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธ
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อินเดีย ทุ่งทิวลิป ตะลุยดงหิมะ
ชมดอกวิสทีเรีย ดอกนีโมฟีล่า ฟุกุโอกะdot
dot
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao