ReadyPlanet.com
dot dot
เวียดนามเหนือ : ซาปา กระเช้าฟานซีปัน กัตกัต (4 วัน / 3 คืน)

 

ซาปา  กระเช้าฟานซีปัน  กัตกัต 

ซินจ่าว....เวียดนามเหนือ   สัมผัสยอดเขาที่สูงที่สุด   ในแถบประเทศอินโดจีน "หลังคาแห่งอินโดจีน"  นั่งกระเช้าฟานซีปัน   ชมยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN)  เมืองซาปา  หมู่บ้านกัต  กัต   น้ำตกซิลเวอร์  ประตูสวรรค์  เมืองเลากาย  กรุงฮานอย  สุสานลุงโฮ   บ้านพักลุงโฮ  เจดีย์เสาร์เดียว

เที่ยวสนุก...กินอร่อย...พักสบาย   (โปรแกรม  4  วัน /  3  คืน)   บินโดย...การบินไทย (TG)
และ สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
  
 
ลักษณะทริปเที่ยว:  ชมธรรมชาติ  อากาศเย็นสบาย ๆ ชมนาขั้นบันได  หมู่บ้านชาวเขา  น้ำตก  ภูเขา
เส้นทาง:    เดินทางใช้ถนนไฮเวย์ใหม่  วิวสองข้างทางสวย  ทั้งภูเขาและแม่น้ำ
พิเศษสุด:  นั่งกระเช้าฟานซีปัน  ชมยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN)  สัมผัสยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน "หลังคาอินโดจีน"
อาหารพิเศษ:  สุกี้ปลาสเตอเจี้ยน  ,  SEN  อาหารเวียดนามกว่า 100 ชนิด ,  ไวน์ดาลัด ,  เบียร์ฮานอย, โค้ก  ,  (กาแฟ  ขนม เสริฟระหว่างทาง)
บริการพิเศษ:  มอเตอร์ไซด์ส่งท่าน  จากท้ายหมู่บ้านกัต กัต  ถึงรถบัส Transfer
ช๊อปปิ้ง:          อิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย  สินค้าราคาถูกที่เมืองซาปา และ  ฮานอย
ไกด์ท้องถิ่น:   พูดภาษาไทย  ชำนาญงาน   ยินดีดูแลทุก ๆ ท่าน  ทุกจุดท่องเที่ยวและตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์:    ชำนาญงาน  ยินดีดูแลทุก ๆ ท่าน  ทุกจุดท่องเที่ยวและตลอดการเดินทาง
รถบัส:            ใช้รถบัสปรับอากาศ  45 ที่นั่ง สภาพใหม่  สะอาด  นั่งสบาย ๆ  (ใช้รถ 45 ที่นั่ง กรณีลูกค้า  20  ท่านขึ้นไป)
จำนวนคนต่อกรุ๊ป :  16 - 24  คน  โดยประมาณ
 
วันที่เดินทาง  
เดือน วันที่เดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็ก 2 - 10 ปีไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
             
  มีนาคม  1  -  4 VN 16,900 โปรดสอบถาม 3,000 20

8 - 11 TG 17,900 โปรดสอบถาม 3,000 20
เมษายน  5 - 8 TG 17,900 - 3,000 เต็ม
  11 - 14  FD 16,900 โปรดสอบถาม 3,000 20

19 - 22 TG 17,900 โปรดสอบถาม 3000 20
  26 - 29  TG 17,900 โปรดสอบถาม 3,000 20
พฤษภาคม 10 - 13   FD 16,900 โปรดสอบถาม  3,000  20
  17 - 20 TG 17,900  โปรดสอบถาม  3,000 20
 
หมายเหตุ: เที่ยวบินของเวียดนามแอร์ไลน์คือ
ขาไป  VN  เวลา  11.55 - 13.55    ขากลับ  VN  เวลา  16.05 - 18.05  
 
วันแรก กรุงเทพฯ  -  ฮานอย  -  เมืองเลากาย  -  เมืองซาปา
05.00น.  คณะพร้อมกัน   ณ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 - 4    พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวล  เพื่อรับเอกสาร  ขนม   น้ำดื่ม  หมวก  ที่บริษัทจัดอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนทำการโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน  การบินไทย (TG) 
07.45น. เดินทางสู่กรุงฮานอย  โดยเที่ยวบินที่  TG560  บริการอาหารอาหารว่างบนเครื่อง
09.35น. เดินทางถึง  สนามบินนอยไบ  ประเทศเวียดนาม  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า สัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางมุ่งสู่เมืองเลากายระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของชนบทเวียดนาม ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติไร่นาที่สมบูรณ์
กรณีิบินเวียดนามแอร์ไลน์
11.55น.   เดินทางสู่กรุงฮานอย  โดยเที่ยวบินที่  VN610  บริการอาหารว่างบนเครื่อง
13.55น.   เดินทางถึงกรุงฮานอยนำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา     
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง
บ่าย       นำท่านชม เมืองเลากาย  เป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน  ใช้แม่น้ำแดงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนแต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีตอันเป็นเส้นทางสำคัญของการติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่างประเทศมีหลักเขตเวียดนาม -  จีน  ที่เราสามารถเก็บภาพที่ระลึกได้  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา  ในอดีตซาปาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อ  เป็นเมืองตากอากาศ  ของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยที่มาอยู่ในประเทศเวียดนาม
เย็น       บริการอาหารเย็น 
พักที่โรงแรม  Sunny  Sapa  Hotel , Bamboo Sapa  Hotel หรือเทียบเท่าเนื่องจากโรงแรมอยู่กลางเมืองในย่านแหล่งช๊อปปิ้ง  ยามค่ำคืนท่านสามารถเดินชมเมืองซาปา  เดินชมโบสถ์คริส  หรือจะเลือกช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกได้ตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง หมู่บ้านชาวเขา  กัตกัต  Cat  Cat  -  น้ำตก Cat Cat  -  นั่งกระเช้าฟานซีปัน -  
                ยอดเขาฟานซีปัน
เช้า         บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT  เป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยมีการแสดงเต้นรำชนเผา   ดูนาขั้นบันได   ชมน้ำตกกัตกัต ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้านประมาณ  2 -  3  ชั่วโมงแบบไม่เร่งรีบเข้าหน้าหมู่บ้านออกหลังหมู่บ้าน  พิเศษสุด.....มีมอเตอร์ไซด์รับท่านไปส่งถึงรถบัสหมู่บ้าน (พิเศษมาก!!! ท่านจะได้เที่ยวจนครบรอบหมู่บ้านไม่ต้องปีนขึ้นทางเดิมที่ท่านลงมา เพราะทางเดิมนั้น ปีนขึ้นจะปีนยากและเหนื่อยมากหรือกรณีไปแล้วไม่ลงหมู่บ้านรออยู่หน้าหมู่บ้านหรือนอนพักรอที่โรงแรม ก็เสียดายเงินเปล่า ๆ หากไปถึงซาปาแล้วไม่ได้เที่ยว)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ด้วยเมนูสุกี้ปลาสเตอร์เจี้ยน  +  น้ำจิ้มสุกี้รสเด็ด
บ่าย      นำท่านนั่งกระเช้าสู่หลังคาแห่งอินโดจีน  ยอดเขาฟานซีปัน ที่มีความสูง  4,143  เมตร จากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง   นำท่านเก็บภาพวิวที่สวยมากในมุมสูงเสียดฟ้า   นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม  ขอพรจากศาลเจ้าด้านบนภูเขา  เก็บภาพที่ระลึกวิวที่สวยงาม  พิเศษสุด ๆ เก็บภาพที่ระลึกกับหลักหมุดที่แสดงความสูงของยอดเขาฟานซีปันแห่งนี้  อิสระท่านเที่ยว  เดิน  ชม   เก็บภาพอย่างจุใจ  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซาปา   
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ   ในบรรยากาศดีดี  พร้อมจิบไวน์ดาลัดในวันที่อากาศหนาวเย็น....
พักที่   Sunny  Sapa  Hotel , Bamboo Sapa Hotel หรือเทียบเท่า   ช๊อปปิ้งกันต่อกับสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก  อาทิเสื้อกันหนาว กระเป๋า  กางเกง  NorthFace  และอีกมากมาย
 
วันที่สาม  ประตูสวรรค์  Heaven Gate  -  น้ำตกซิลเวอร์   -   ฮานอย 
เช้า        บริการอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ประตูสวรรค์ Haven Gaet จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขาฟานซีปันที่รถสามารถเดินทางไปถึงได้ และยังเป็นเส้นทางที่เป็นประตูสู่เดียนเบียนฟูสมรภูมิรบระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศสในอดีต  เส้นทางที่สลับซับซ้อนไปด้วยภูเขาชมวิวที่สวยงามสุด ๆ ระหว่างทาง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกซิลเวอร์  (Thac Bac)  เป็นน้ำตกที่มีความงามทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้ถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร   สายน้ำไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหิน  สร้างความสวยงามและความประทับใจ  เราสามารถเดินขึ้นบันไดที่เลาะเลียบขึ้นไปตามไหล่เขาให้เวลาท่านเก็บภาพที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านอำลาเมืองซาปาเพื่อเดินทางสู่กรุงฮานอย
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่กรุงฮานอย  บนเส้นทางไฮเวย์เปิดใหม่ที่มีวิวสวยงามทั้งวิวนาขั้นบันได  ภูเขา แม่น้ำ เรือกสวน ไร่นา  กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  มีอายุกว่า 1000 ปี  ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง  ผู้ที่มาเยือนฮานอยเป็นครั้งแรกอาจพบว่าที่นี่เป็นเมืองที่ดูวุ่นวายแต่ในความเป็นจริงแล้ว  ความเร่งรีบเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่แฝงอยู่ของเมืองนี้  ใช้เวลาในการเดินทางจากซาปาถึงฮานอยประมาณ  5  ชั่วโมง ระหว่างทางพักเบรค บริการกาแฟ  ขนม  น้ำดื่ม  โค้ก 
เย็น        บริการอาหารเย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Delight Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ จัตรัสบาดิ่ง  -  สุสานลุงโฮ - บ้านพักลุงโฮ - เจดีย์เสาร์เดียว - ถนน  36 สาย -  กรุงเทพฯ 
เช้า        บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมจัตรัสบาดิ่ญ  เป็นจัตรัสที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางทางราชการของฮานอยอาทิอาคารสภาแห่งชาติหลังใหม่  ทำเนียบประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการวางแผนและการลงทุน  สุสานลุงโฮและยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ชาติเวียดนามเนื่องด้วยเป็นสถานที่ที่ลุงโฮ   อ่านคำประกาศอิสระภาพของเวียดนาม เมื่อวันที่  2 กันยายน  ค.ศ. 1945  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามเหตุการณ์จราจลบาดิ่ญซึ่งเป็นการก่อการกำเริบเพื่อต่อต้านจักรวรรดิฝรั่งเศส ที่เกิดขึ้นในเวียดนามระหว่างปี ค.ศ. 1886 - 1887  และเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวขบวนการเกิ่นเวือง  จัตรัสบาดิ่ญเป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว  ส่วนด้านหลังจะเป็นสุสานลุงโฮ  ภายในบรรจุร่างรัฐบุรุษอาวุโส  อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ซึ่งได้รับการดูแลอาบน้ำยาเป็นอย่างดีและบรรจุอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่   นำท่านชม  บ้านพักลุงโฮ หรือบ้านหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งในครั้งหนึ่งใช้เป็นที่บัญชาการในสงครามเวียดนาม  จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เสาเดียว  ที่มีอายุกว่า  400 ปี  เป็นเจดีย์ไม้ที่งดงามมากตั้งอยู่บนเสาเดียวกลางสระบัว  เป็นที่เคารพ
สักการะของชาวเวียดนาม  จนได้เวลาสมควร
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง   ด้วยเมนูบุปเฟ่ต์  ร้าน  Sen  อาหารเวียดนามแท้กว่า 100  ชนิด
บ่าย        นำทานช๊อปปิ้งถนน  36  สาย (ย่านเมืองเก่า)  ชมถนนสายโบราณที่ในอดีตมีการแบ่งการค้าขายสินค้าแต่ละชนิดอยุ่ในแต่ละซอย  ปัจจุบันถึงแม้จะมีสภาพที่เปลี่ยนไปมีการผสมปนเปของสินค้าหลายชนิดในแต่ละซอย แต่ก็ยังเป็นแหล่งค้าขายสำคัญและเป็นสวรรค์ของนักช๊อปปิ้งทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ  อาทิ กระเป๋าเป้  รองเท้า  เสื้อผ้า  ขนม  กาแฟ ของที่ระลึกเครื่องประดับ และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลา  นำท่านอำลากรุงฮานอยเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ
เย็น        บริการอาหารเย็น  ด้วยเมนู "เฝอ" อาหารเวียดนามที่ติดอันดับอาหารโลก
20.25น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่  TG565     บริการอาหารว่างบนเครื่อง
22.15น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
กรณีิบินเวียดนามแอร์ไลน์  
16.05น.       เดินทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่  VN613   บริการอาหารว่างบนเครื่อง
18.05น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
 
หมายเหตุ:  โปรแกรมอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทาง  เพื่อความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 
สำคัญที่สุด: ทริปนี้เที่ยวอย่างเดียว  ไม่เข้าร้านยาจีน  ไม่เข้าร้านเยื่อไผ่    ไม่เข้าร้านไข่มุก  ไม่เข้าร้านขายเหล้า + ขนม ที่มีราคาแพงกว่าตลาดหลายเท่า    ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้งบังคับเหมือนทัวร์เวียดนามราคาประหยัดทั่วไป เนื่องจากจะทำให้ท่านเที่ยวไม่สนุก เพราะต้องเก็บโปรแกรมอย่างเร่งรีบ  และทำให้ท่านเหนื่อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  แบบชั้นประหยัด  (กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  (ท่านละ  ไม่เกิน  20  กิโลกรัม)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7. หัวหน้าทัวร์
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท และรักษาพยาบาล  500,000 บาท  อายุ  65  ปีขึ้นไปประกัน  50% 
    (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าภาษีสนามบินไทย
10. ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ที่น้ำหนักเกิน  20  กิโลกรัม  (กรณีเกิน  ชำระตามจริงตามที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เรียกเก็บ)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ  เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  , ภาษี  1% และภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณีรับเอกสารการเงิน)
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  เจ้าหน้าที่บริการ และหัวหน้าทัวร์  วันละ   150  บาท / ลูกค้า  1  ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
มัดจำท่านละ  10,000  บาท   ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20  วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี    ชื่อบัญชี  นางสาวกัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย      ออมทรัพย์    สาขาถนนสามัคคี      442 - 225814 - 6
ธนาคารกรุงไทย         ออมทรัพย์    สาขาฟอจูนทาวน์      799 - 009074 - 0
เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  ระบุชื่อผู้จอง  โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก FAX มาที่เบอร์  02-2774492  หรือส่งทาง  Email  จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งาน  เหลือไม่น้อยกว่า  6  เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
- หนังสือเดินทาง  จะต้องมีหน้าว่าง  สำหรับประทับตราอย่างน้อย  2  หน้าเต็ม
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  16  ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน  มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่ม  ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวบางรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ  มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก  ยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ  การเมือง  จราจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย  การถูกทำร้ายการสูญหาย   ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
- มัคคุเทศก์  พนักงาน  และ  ตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 
 
สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ  เบอร์โทรศัพท์  02-2774429 ,  081-9100921 ,  0924269141
www.beehappytravel.net
Line ID:  kanlayadao
Facebook  :   beehappy  beehappytravel  

 
นำทัวร์โดยบีแฮปปี้ทราเวล

เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (5 วัน / 4 คืน)
สะบายดี...หลวงพระบาง น่านล่องเรือ เบิ่งโขง สู่มรดกโลก (4 วัน / 3 คืน)
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (3 วัน / 2 คืน)
บาหลี บุโรพุทโธ
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อินเดีย ทุ่งทิวลิป ตะลุยดงหิมะ
ชมดอกวิสทีเรีย ดอกนีโมฟีล่า ฟุกุโอกะdot
dot
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao