ReadyPlanet.com
dot dot
น่าน ชมพูภูคา ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ

 

เทศกาลชมดอกชมพูภูคา  หนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งเดียวในโลก  ชมพระอาทิตย์ขึ้นดอยเสมอดาว   ไปเก็บหมอกหยอกความเย็น  สัมผัสความชุ่มฉ่ำของป่าเมืองน่าน เดินทางวันที่  8 - 11 กุมภาพันธ์  2561    ท่านละ  5,900  บาท  
วันแรก  18.00น.  คณะพร้อมกันที่ปั๊ม ปตท.  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวล ให้การต้อนรับ  จัดเก็บสัมภาระท่านขึ้นรถตู้  เดินทางสู่จังหวัดน่าน   
 
วันที่สอง   นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น  ณ  ดอยเสมอดาว  บริการอาหารเช้า  ก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย  จากนั้นเดินทางสู่เมืองน่าน  บริการอาหารเที่ยง  นำท่านนมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่เมืองน่าน  (พระธาตุประจำปีเถาะ)  จากนั้นนำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันลือเลื่อง ณ  วัดภูมินทร์  นำท่านเดินทางไปชมเมืองน่านในมุมสูงบนพระธาตุเขาน้อย  ท่านจะได้ชมวิวตัวเมืองน่านทั้งเมืองในแบบพานอรามา   บริการอาหารค่ำ   นำท่านเข้าสู่ที่พัก.............
 
วันที่สาม   บริการอาหารเช้า   นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา นำท่านชมดอกชมพูภูคา (ขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละปี)  จากนั้นเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ  บริการอาหารเที่ยง  นำท่านชมบ่อเกลือโบราณ  พร้อมช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  สินค้าหัตถกรรม   ข้าวก่ำบ่อเกลือ  และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่  ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองน่าน  บริการอาหารค่ำ

วันที่สี่    บริการอาหารเช้า   นำท่านอำลาเมืองน่าน  เดินทางสู่จังหวัดแพร่  นมัสการพระธาตุช่อแฮ  จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ  บริการอาหารเที่ยง   เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ  อิสระอาหารเย็น   22.00น. โดยประมาณถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการท่านละ  5,900  บาท
อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก  2  คืน  
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ  น้ำมัน  คนขับ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  (8  มื้อ)
4. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระ่่บุในรายการ
5. มัคคุเทศก์นำเที่ยวและเจ้าหน้าที่บริการ
6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  อายุ  75 ปีขึ้นไปประกัน  50%%

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2. ภาษี  7%  ,  3 % , 1 % หรือภาษีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (กรณ๊รับเอกสารการเงิน)
3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ   ตามความพึงพอใจของท่าน
 
 
สนใจติดต่อจองทัวร์  02-2774429, 081-9100921, 092-4269141
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด
 
 
 

 ทัวร์ในประเทศ , Domestic Tour

ทัวร์สตูล หาดสันหลัง ถ้ำเลสเตโกดอน คฤหาสน์กูเด็น
สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญdot
dot
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao