ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน

ภูทับเบิก  พระตำหนักเขาค้อ  ฐานอิทธิ  พระเจดีย์กาญจนาภิเษก พระธาตุผาซ่อนแก้ว ด่านซ้าย  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  วัดป่าวิปัสสนา   อุทยานแห่งชาติภูเรือ    นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก   แก่งคุดคู้   เก็บภาพบรรยากาศเมืองเชียงคาน เลียบเลาะฝั่งน้ำโขง  ชมบ้านพี่เมืองน้องให้ชื่นใจ   กับอากาศสบายๆ  ณ  เชียงคาน   เดินทางวันที่ 23 - 25 ม.ค. ,13-15  ก.พ. 58 ท่านละ 4,900 บาท 

   

วันแรก        กรุงเทพฯ  –  เขาค้อ – ภูทับเบิก
06.00 น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี   พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ  จัดเก็บกระเป๋าและสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์  ริการอาหารเช้า  นำท่าน เดินทางต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์
เที่ยง          บริการอาหารเที่ยง    
บ่าย        นำท่านขึ้นชม  พระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ   ชมพระตำหนักที่ประทับตัวพระตำหนักจะเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวติดต่อกันเป็นครึ่งวงกลม   มีอาคารบางส่วนสร้างเป็นสองชั้น  ชมวิวทิวทัศน์และดอกไม้นานาพันธ์ที่ปลูกไว้บริเวณพระตำหนัก อากาศที่นี่สดชื่นเหมาะกับการไปพักผ่อนยิ่งนัก  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูทับเบิก ชมบรรยากาศไร่กะหล่ำและผลิตผลทางการเกษตรบนยอดดอยในสภาพอากาศที่ดีมาก  8-20 องศาเซสเซียส เก็บภาพที่สวยงามยิ่งนัก 
เย็น           นำท่านเข้าสู่ที่พัก  บริการอาหารค่ำ   

วันที่สอง    ภูทับเบิก  – ภูเรือ  – พระธาตุศรีสองรัก – วัดป่าวิปัสสนา – ผีตาโขน – เชียงคาน
เช้า           ชมทะเลหมอกยามเช้า  ชมจุดชมวิวภูทับเบิก  บริการอาหารเช้า  นำท่านอำลาภูทับเบิกเดินทางต่อไปยังอำเภอด่านซ้าย  เดินทางไปนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง  ณ  วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา    ชมความสง่างามของวิหาร  ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา  เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงามที่สุด ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราชจำลอง  จนได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวเลยให้ความนับถือเป็นอย่างมาก องค์พระธาตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัจจะและไมตรีระหว่างไทยกับลาว  (ห้ามสวมชุดสีแดงเข้าพระธาตุ) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  ณ  วัดโพนชัย  ภายในพิพิธภัณฑ์มีการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขนอันเลื่องชื่อไปทั่วโลก
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง
บ่าย        นำท่านเดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติภูเรือ  นำท่านชมจุดชมวิวสูงสุดบนยอดภูเรือ  ชมทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา  เก็บภาพดอกไม้งาม  ต้นสนสวยเก็บภาพที่ระลึก จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน    นำท่านชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง  อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายวัดเชียงทอง(หลวงพระบาง สปป.ลาว) มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยุ่กลางวัด ด้านข้างเป็นที่ตั้งของโบสถ์หลังงามมีหลังคาลดหลั่นตามแบบศิลปะล้านนา  จนได้เวลาสมควร    นำท่านชม  วัดท่าคก   เป็นอุโบสถแบบศิลปะล้านช้าง  ด้านในมีพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธรูปทองเหลืองพระเขี้ยวแก้ว พระพุทธรูปแกะด้วยไม้และศิลาจารึกรูปใบพายเป็นหินทราย  อิสระให้ท่านชมเมืองเก่าโบราณริมฝั่งโขง

เย็น            บริการอาหารเย็น  นำท่านเดินถนนคนเดินยามค่ำคืน  ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก  ชิมอาหารอร่อยของพื้นบ้าน อาทิ ข้าวเปียกเส้น  ข้าวจี่  มะพร้าวแก้ว  ขนมปังฝรั่งเศส และอีกมากมาย  ของที่ระลึกอาทิ  เสื้อ  ของแฮนเมด  ภาพศิลปะ  ฯลฯ

วันที่สาม    เชียงคาน – แก่งคุ้ดคู้ – กรุงเทพฯ
เช้า            ตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีท้องถิ่นยามเช้า   บริการอาหารเช้าอิสระท่านเก็บภาพก่อนอำลาเมืองเชียงคาน  นำท่านชมความสวยงามของ   แก่งคุดคู้   แก่งหินธรรมชาติ  ตำนานตาจึ่งขึ่งดังแดงสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเชียงคานริมฝั่งแม่น้ำโขงแวะซื้อขนมพื้นเมือง  มะพร้าวแก้ว สินค้าOTOP  และสินค้าของที่ระลึกอีกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก ก่อนอำลาแก่งคุดคู้และเมืองเชียงคาน  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง
บ่าย          นำท่านเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00น.     โดยประมาณถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
                              ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
อัตราค่าบริการ
ท่านละ                 4,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม         1,500  บาท

หมายเหตุ   คณะออกเดินทาง   8  ท่านขึ้นไป  รถตู้ปรับอากาศ

อัตรานี้รวม
1.ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง  ทัวร์ตลอดรายการ
2.ค่าที่พัก 2 คืน
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  1,000,000 บาท
6.มัคคุเทศก์  และ เจ้าหน้าที่
7.อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าไม่เอาไม่ต้องจ่าย )  ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง   สำเนาบัตรประชาชน  หรือ ชื่อ-นามสกุล  ที่ตรงกับบัตรประชาชน
เงื่อนไขการจอง    มัดจำท่านละ   2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20 วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี            ชื่อบัญชี          น.ส.กัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย                 ออมทรัพย์        สาขาย่อยถนนสามัคคี          442-225814-6
ธนาคารกรุงเทพ                    ออมทรัพย์        สาขาสามัคคีประชานิเวศน์   061-008324-8

เมื่อท่านได้โอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงินระบุชื่อผู้จอง   โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทางเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  FAX มาที่เบอร์  02-2774492 หรือส่งทาง Email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทางเพื่อความเหมาะสมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ การเมือง
จราจลประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  เช่นการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย  
การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
- มัคคุเทศก์  พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว  ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  ม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า   คุ้มราคา  คุ้มเวลา  เที่ยวไปกับ   บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net   Tel.02 – 2774429
ทัวร์ในประเทศ , Domestic Tour

ทัวร์น่าน article
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย
ซากุระ ขุนแม่ยะ ขุนวาง ขุนช่างเคี่ยน articledot
dot
dot
dot


genting
resort world singapore
Universal Singapore


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: th_beehappytravel@hotmail.com
Line ID: kanlayadao