ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์สตูล หาดสันหลัง ถ้ำเลสเตโกดอน คฤหาสน์กูเด็น article

ภูทับเบิก   ภูหินร่องกล้า  ลานหินแตก  โครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้า พระธาตุผาซ่อนแก้ว ด่านซ้าย  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  วัดป่าวิปัสสนา   นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก   แก่งคุดคู้   เก็บภาพบรรยากาศเมืองเชียงคาน เลียบเลาะฝั่งน้ำโขง  ชมบ้านพี่เมืองน้องให้ชื่นใจ   กับอากาศสบายๆ  ณ  เชียงคาน

เดินทางวันที่            ท่านละ 4,900 บาท             

   

วันแรก        กรุงเทพฯ   –   ภูหินร่องกล้า   –  ลานหินแตก -  โครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้า -  ภูทับเบิก
06.00น.  คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ปั๊ม ปตท.ถนนวิภาวดี   พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ  จัดเก็บกระเป๋าและสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ  นำท่านเดินทางสู่ภูหินร่องกล้า      ริการอาหารเช้า  นำท่าน เดินทางต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง    
บ่าย        นำท่านชม ลานหินแตก  ซึ่งเป็นลานหินธรรมชาติสวยงามแปลกตาอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นที่พักพิงของกองกำลังต่อสู้กับรัฐบาลแต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของเมืองไทยในสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังโครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้า นำท่านเก็บภาพสวยงามของหน้าผาจากพื้นที่บนเขาสูง เช่น ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิก เป็นต้น อิสระท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูทับเบิก ชมบรรยากาศไร่กะหล่ำและผลิตผลทางการเกษตรบนยอดดอยในสภาพอากาศที่ดีมาก   10 - 20 องศาเซสเซียส เก็บภาพที่สวยงามยิ่งนัก  นำท่านชมวิว ณ จุด ชมวิวภูทับเบิก
เย็น           นำท่านเข้าสู่ที่พัก........บริการอาหารค่ำ   

วันที่สอง  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว -  พระธาตุศรีสองรัก – วัดป่าวิปัสสนา – ผีตาโขน – เชียงคาน
เช้า       บริการอาหารเช้า  นำท่านเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จนได้เวลาสมควร เดินทางไปอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย  นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง  ณ  วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา    ชมความสง่างามของวิหาร  ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา  เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงามที่สุด ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราชจำลอง  จนได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวเลยให้ความนับถือเป็นอย่างมาก องค์พระธาตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัจจะและไมตรีระหว่างไทยกับลาว  (ห้ามสวมชุดสีแดงเข้าพระธาตุ) 
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง                                                                                      
บ่าย        นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  ณ วัดโพนชัย  ภายในพิพิธภัณฑ์มีการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขนอันเลื่องชื่อไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเชียงคาน   นำท่านเข้าสู่ที่พักบนถนนคนเดินเชียงคาน....จากนั้นอิสระท่านชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง  อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายวัดเชียงทอง(หลวงพระบาง สปป.ลาว) มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด ด้านข้างเป็นที่ตั้งของโบสถ์หลังงามมีหลังคาลดหลั่นตามแบบศิลปะล้านนา และอิสระชม    วัดท่าคก   เป็นอุโบสถแบบศิลปะล้านช้าง  ด้านในมีพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธรูปทองเหลืองพระเขี้ยวแก้ว พระพุทธรูปแกะด้วยไม้และศิลาจารึกรูปใบพายเป็นหินทราย  อิสระให้ท่านชมเมืองเก่าโบราณริมฝั่งโขง  หรือเลือกถ่ายรูปกับบ้านเก่าแก่จุดนิยมแห่งการถ่ายรูปเมื่อมาถึงเชียงคาน

เย็น    บริการอาหารเย็น  นำท่านเดินถนนคนเดินยามค่ำคืน  ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก  ชิมอาหารอร่อยของพื้นบ้าน อาทิ ข้าวเปียกเส้น  ข้าวจี่  มะพร้าวแก้ว  ขนมปังฝรั่งเศส และอีกมากมาย  ของที่ระลึกอาทิ  เสื้อ  ของแฮนเมด  ภาพศิลปะ  ฯลฯ

วันที่สาม    เชียงคาน – แก่งคุ้ดคู้ – กรุงเทพฯ
เช้า            ตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีท้องถิ่นยามเช้า   บริการอาหารเช้าอิสระท่านเก็บภาพก่อนอำลาเมืองเชียงคาน  นำท่านชมความสวยงามของ   แก่งคุดคู้   แก่งหินธรรมชาติ  ตำนานตาจึ่งขึ่งดังแดงสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเชียงคานริมฝั่งแม่น้ำโขงแวะซื้อขนมพื้นเมือง  มะพร้าวแก้ว สินค้าOTOP  และสินค้าของที่ระลึกอีกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก ก่อนอำลาแก่งคุดคู้และเมืองเชียงคาน  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
เที่ยง         บริการอาหารเที่ยง
บ่าย          นำท่านเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00น.     โดยประมาณถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
                              ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
อัตราค่าบริการ
ท่านละ                 4,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม         1,300  บาท

หมายเหตุ   คณะออกเดินทาง   9  ท่านขึ้นไป  รถตู้ปรับอากาศ

อัตรานี้รวม
1.ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง  ทัวร์ตลอดรายการ
2.ค่าที่พัก 2 คืน
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่เดินทาง1,000,000 บาท  อายุ 65 ปีขึ้นไปประกัน 50%ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
6.มัคคุเทศก์  และ เจ้าหน้าที่
7.อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีรับเอกสารการเงิน )  ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  ทิปไกด์และคนขับรถ
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง   สำเนาบัตรประชาชน  หรือ ชื่อ-นามสกุล  ที่ตรงกับบัตรประชาชน
เงื่อนไขการจอง    มัดจำท่านละ   2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  20 วัน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี            ชื่อบัญชี          น.ส.กัลยา   อุเทน
ธนาคารกสิกรไทย                 ออมทรัพย์        สาขาย่อยถนนสามัคคี          442-225814-6
ธนาคารกรุงเทพ                    ออมทรัพย์        สาขาสามัคคีประชานิเวศน์   061-008324-8

เมื่อท่านได้โอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงินระบุชื่อผู้จอง   โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทางเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  FAX มาที่เบอร์  02-2774492 หรือส่งทาง Email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทางเพื่อความเหมาะสมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ การเมือง
จราจลประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  เช่นการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย  
การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
- มัคคุเทศก์  พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว  ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  ม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า   คุ้มราคา  คุ้มเวลา  เที่ยวไปกับ   บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net   Tel.02 – 2774429
ทัวร์ในประเทศ , Domestic Tour

สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ
ที่สุดของความอลังการ "ทุ่งดอกบัวตอง" พร้อมสัมผัส 3 UNSEEN IN THAILANDdot
dot
bulletมะละกา เก็นติ้ง
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News
kapook
Thai  Air Asia


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao