ReadyPlanet.com
dot dot
ตามรอยนาคี อุดรธานี นครพนม
วัดป่าภูก้อน   วัดป่าบ้านตาด    บ้านคำชะโนด    พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง   บ้านนาข่า    พระธาตุพนม  
พญาศรีสัตตนาคราช   ชมวิวริมแม่น้ำโขง     หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม   ตลาดอินโดจีน  
พิเศษ!!!เมนูปลาแม่น้ำโขงหม้อไฟ  
เดินทางวันที่   5 - 7 พฤศจิกายน   2560            ท่านละ   8,900  บาท
วันแรก กรุงเทพฯ  –  อุดรธานี  -  วัดป่าบ้านตาด  -  บ้านนาข่า – วัดป่าภูก้อน – อุดรธานี  
(บริการอาหารเที่ยง ,  เย็น)
06.00น.   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 4  ประตู  2 – 3 เคาน์เตอร์ของสายการบิน THAI  SMILE (WE)  พบเจ้าหน้าที่ บริษัทบีแฮปปี้ทราเวลคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วที่นั่งโดยสาร   และ  โหลดกระเป๋าสัมภาระ   อิสระอาหารเช้า 
07.40น.     เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี   โดยเที่ยวบินที่  WE2   
08.45น.     เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี  รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางไปยัง วัดป่าบ้านตาด  วัดป่าบ้านตาดเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้เมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัด จะพบศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตี้ย แต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น ๒ ชั้น เพื่อจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านบนศาลานั้น ให้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด ตลอดจนเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกัน เช่น สวดพระปาฏิโมกข์ อธิษฐานเข้าพรรษา สวดปวารณา และกรานกฐินเป็นต้น ตู้ด้านขวาขององค์พระประธาน นั้น เป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ ส่วนด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า สถานที่ที่หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสาย  ปัจจุบันวัดป่าบ้านตาดยังเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนในการเข้ไปนมัสการ  กราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าทอ  เป็นผืนและสำเร็จรูป  และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ ตลาดบ้านนาข่า  แหล่งรวมของนักช๊อปที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน  วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร  ซึ่งกำลังถูกทำลายโดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ จากนั้นท่านพระอาจารย์อินทร์ถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสินใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม(ชื่อในขณะนั้น) เป็นประธานและขวัญกำลังใจในการก่อสร้าง และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 ต่อมาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกรมการศาสนา จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น 'วัดป่าภูก้อน' ขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 วัดป่าภูก้อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2532 คณะศรัทธาจึงได้พร้อมใจกันจัดงานฝังลูกนิมิต โดยได้รับเกียรติจากท่านจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ วัดป่าภูก้อน เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2533 และรวบรวมปัจจัยในงานจัดตั้งมูลนิธิ 'ปิยธรรมมูลนิธิ' ขึ้น เพื่อเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรในวัดและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น (Cr. ข้อมูลจากเวปไซด์วัดป่าภูก้อน)   อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เย็น      บริการอาหารเย็น       นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ  3  ดาว........จังหวัดอุดรธานี
 
วันที่สอง    พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  -  บ้านคำชะโนด  -  พญานาคศรีสัตตนาคราช   –   นครพนม  (บริการอาหารเช้า ,  เที่ยง  ,  เย็น)
เช้า บริการอาหารเช้า    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง   หรือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย  เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย  มีพื้นที่  25 ไร่เศษ  จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว  5,000 – 1,400  ปีมาแล้ว  และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา อาทิ เครื่องมือในการดำรงชีวิต  การสร้างสังคมวัฒนธรรมมนุษย์การอาศัยอยู่เป็นชุมชน ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จึงเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (Unesco) ให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ บ้านคำชะโนด  สถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านนิยมมาเที่ยวกัน  มีพื้นที่ราว ๆ  20 ไร่  มีน้ำล้อมรอบสภาพคล้ายเกาะ  มีดงต้นปาล์มชนิดหนึ่งลักษณะคล้าย ๆ ต้นตาลผสมมะพร้าวขึ้นอยุ่ เรียกว่าต้นชะโนด   คนสมัยก่อนเรียกว่า “วังนาคินทรคำชะโนด”  เชื่อกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดงเป็นประตูสู่เมืองบาดาล  เป็นที่อยู่อาศัยของพญาสุทโธนาค  ที่แปลกคือในดงชะโนดมีน้ำซับน้ำซึมอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เคยมีน้ำท่วมเลย  อิสระให้ท่านได้ขอพร  เก็บภาพที่ระลึก  จนได้เวลาสมควร   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนม  ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง  ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนของประเทศลาว   นครพนมเป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณอยู่เคียงคู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร และที่นี่ยังเป็นเมืองแห่งพระธาตุ มีพระธาตุอยู่มากมายหลายองค์และพระธาตุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระธาตุพนมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนม   
นำท่านท่านชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และถือเป็นแลนดมาร์คใหม่ของจังหวัดนครพนม ญานาคศรีสัตตนาคราชหล่อด้วยทองเหลือง  มีน้ำนักรวม  9,000 กก.  เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร  ประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง  6 เมตร  ความสูงทั้งหมด 15 เมตร  สามารถพ่นน้ำได้  มีการประกอบพิธีอัญเชิญองค์พญาศรีสัตตนาคราชขึ้นประดิษฐาน  มีประชาชนชาวไทยและชาวลาวมาเข้าร่วมพิธี   มีการเชิญพระสงฆ์และเกจิอาจารย์ชื่อดัง  มาเข้าร่วมพิธีโดยทางจังหวัดได้ทำพิธีสมโภชใหญ่  พุทธาภิเษก รวม 9 วัน  9  คืน 
อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควร
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ        นำท่านสู่ที่พักระดับ 3 ดาว.........จังหวัดนครพนม
 
วันที่สาม      พระธาตุพนม  -  หมู่บ้านมิตรภาพไทย  เวียดนาม – ตลาดอินโดจีน  -  กรุงเทพฯ   (บริการอาหารเช้า ,  เที่ยง ) 
เช้า       บริการอาหารเช้า   หลังอาหารนำท่านไปนมัสการพระธาตุพนม    พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ   วัด      พระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม ปัจจุบันองค์ พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม อิสระท่านได้ไหว้องค์พระธาตุอธิษฐานขอพรได้เวลานำท่านเดินทางไป หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม    
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านลุงโฮ ที่สร้างขึ้นใหม่ จำลองชีวิตสมัยต่าง ๆ ของท่านประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ ไว้ตั้งแต่เด็ก และในสมัยที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ส่วนบ้านที่เคยเป็นที่พักของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีเวียดนามเป็นบ้านชั้นเดียว ลี้ภัยมาอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2466-2472 ยังมีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดย ท่านโฮจิมินห์เหลืออยู่ หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณชั้นเดียวร่มรื่น ในบ้าน มีห้อง 2 ห้อง มีเพียงเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว มีเสื้อผ้าวางบนชั้น ห้องกลางมีโต๊ะ เก้าอี้ยาว มีประวัติท่านโฮจิมินห์ติดไว้รอบห้อง มีรูปปั้นครึ่งตัว  อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควร
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง  
บ่าย        นำท่านเดินทางไปช๊อปปิ้งของฝากเมืองนครพนมที่ ตลาดอินโดจีน  แหล่งรวมสินค้า AEC  ที่มีทั้งสินค้าไทย  ลาว  เวียดนาม และสินค้าจีน  อิสระท่านช๊อปปิ้งให้สนุกก่อนกลับบ้าน   อิสระอาหารเย็นที่ตลาดอิโดจีนตามอัธยาศัย    ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินจังหวัดนครพนม  
18.55น.   เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง  โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่  DD9521
20.05น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมควารมประทับใจ    
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
 
โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน       ในระหว่างการ เดินทาง    เพื่อความเหมาะสม
 และ ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลั
 
อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง             5 - 7  พฤศจิกายน  2560
ผู้ใหญ่                          8,900
พักเดี่ยว                       1,200

ข้อควรควรทราบ  : 
ราคาทัวร์นี้เป็นราคาตั๋วเครื่องบินแบบตั๋วโปรโมชั่น  เมื่อท่านจองทัวร์แล้วทางบริษัทฯ จะออกตั๋วทันที และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายหากท่านยกเลิกการเดินทางทุกกรณี  
 
 
อัตรานี้รวม          
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ชั้นทัศนาจร  
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง,  ภาษีน้ำมัน  ,  ค่าน้ำหนักกระเป๋า  15  กิโลกรัม
3. ค่าโรงแรมที่พัก   2   คืน   (2  ท่าน  ต่อห้อง)
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ   
6. ค่ายานพาหนะตามระบุในรายการ 
7. มัคคุเทศก์
8. ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงินประกัน 1,000,000 บาท  เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนดผู้ที่อายุ  65  ปี  ขึ้นไปประกัน  50%  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม     
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน   15   กิโลกรัม    (ถ้ามีกรณีนำหนักเกิน   ชำระจริงตามสายการบินเรียกเก็บ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, รีดผ้า,  ค่าอาหาร  และ  เครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า -  ออกของคนต่างด้าว
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    และ  ค่าภาษีหัก   ณ   ที่จ่าย 3%     (กรณีต้องการเอกสารการเงิน)  
5. ทิปไกด์  คนขับรถ และเจ้าหน้าที่
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
มัดจำท่านละ     4,000  บาท      ส่วนที่เหลือชำระ 15  วันก่อนออกเดินทาง
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- สำเนาบัตรประชาชน
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง     ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่แจ้งไว้ในหมายเหตุด้านบน 
-ในกรณีที่สายการบิน มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ ภาษีสนามบินเพิ่ม ขึ้นผู้โดยสาร จะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง, บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินบางเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่นั่งในบางไฟล์ที่เสนอมานี้ไม่พอสำหรับกรุ๊ป  บริษัทฯจะจัดเที่ยวบินที่ใกล้เคียงให้โดยไม่ให้มีผลกระทบกับโปรแกรมมากนัก
-ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้    เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
-โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทางเพื่อความเหมาะสม และ ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจลประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรง       หรือ ทางอ้อม  เช่นการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย  การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
-มัคคุเทศก์  พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
-ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ำมันที่      ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว  ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ     ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 คุ้มค่า   คุ้มราคา   คุ้มเวลา   เที่ยวไปกับ   บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net   Tel.02 – 2774429
081 – 9100921 ผึ้งดาว ,  092 – 4269141  ผึ้งติ๊ก   
 
 
                  
 

 
ทัวร์ในประเทศ , Domestic Tour

ทัวร์สตูล หาดสันหลัง ถ้ำเลสเตโกดอน คฤหาสน์กูเด็น
สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ
ที่สุดของความอลังการ "ทุ่งดอกบัวตอง" พร้อมสัมผัส 3 UNSEEN IN THAILANDdot
dot
bulletมะละกา เก็นติ้ง
bulletมัณฑะเล มินกุน
bulletเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News
kapook
Thai  Air Asia


Copyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao